O Nas

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

Z radością informujemy, iż po raz pierwszy od lat zamknęliśmy rok obrotowy 2017 zyskiem, poprawiając wynik finansowy Spółki o blisko 110 %, wskaźnik płynności 3-go stopnia o 450%, zaś wskaźniki rentowności wskazują wartości dodatnie. Wypracowany przez nas zysk zmniejszył tym samym stratę Spółki z lat ubiegłych i w korelacji z poprawą wskaźników czyni z Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. bezpiecznego i rzetelnego partnera biznesowego.

Ubiegły rok był dla nas czasem wielu wyzwań i wytężonej pracy. Oddaliśmy mieszkańcom Brzezin w najem 20 lokali mieszkalnych, kolejne oddawać będziemy w tym roku. W nieruchomościach własnych ale i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonaliśmy prace remontowe i modernizacyjne angażując blisko 270 tyś złotych- wymienialiśmy stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, remontowaliśmy dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, remontowaliśmy balkony oraz wykonywaliśmy wiele drobnych prac remontowo-budowlanych. Wiele pracy jeszcze przed nami lecz nie zwalniamy i 2018 rok obfituje w nowości w zakresie oferty Spółki jako zarządcy nieruchomościami oraz kolejne remonty i modernizacje. Wprowadziliśmy nieodpłatnie nową usługę w zakresie sprzątania klatek schodowych w zarządzanych przez nas nieruchomościach, obniżyliśmy również opłaty za zarządzanie. Zwiększyliśmy zatrudnienie pracowników tworząc dwie ekipy budowlano-remontowe. Już w tym roku wraz z PEC Sp. z o. o. doprowadzimy ciepło wraz ciepłą wodą do kolejnych trzech budynków. Remontujemy kolejne dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, czeka nas wymiana kolejnej stolarki okiennej i drzwiowej. Każdego dnia, odpowiadając na potrzeby mieszkańców Brzeziny, wykonujemy drobne prace remontowo-budowlane. Tak sprawna i szybka reakcja jest możliwa dzięki nowym standardom komunikacji jakie wprowadziliśmy w roku ubiegłym . Obecnie wszystkie bieżące informacje dotyczące Spółki znajdziecie Państwo na naszej nowej stronie internetowej oraz na fan page. Cały czas stawiamy jednak na kontakt bezpośredni. Zlikwidowaliśmy więc konieczność zapisywania się na spotkania, a w środy zmieniliśmy godziny pracy, dostosowując je do potrzeb osób pracujących (w środy zapraszamy w godzinach 7.00-18.00 w pozostałe dni w godzinach 7.00-15.00). Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tbsbrzeziny.pl oraz fun page na Facebook’u fb.com/tbs.brzeziny.

Bez wątpienia rok 2017 jest dla Spółki czasem wielkiego sukcesu, którego jednak nie osiągnęlibyśmy bez Państwa. Składamy więc serdeczne podziękowania naszym mieszkańcom za setki spotkań, uwagi i cierpkie słowa- bo to dzięki nim każdego dnia stajemy się lepsi. Za pozytywne opinie i terminowe wpłaty, dzięki którym nasza praca staje się bardziej satysfakcjonująca. Naszym właścicielom, członkom Wspólnot Mieszkaniowych, dziękujemy za dobrą współpracę i za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście powierzając nam, zarówno w 2017 jaki 2018 roku, zadania związane z zarządzaniem naszymi nieruchomościami.

Z pozdrowieniami

Zarząd i Pracownicy

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

Zgodnie z misją Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami w imieniu właścicieli, przeprowadzaniem remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, budową mieszkań na wynajem oraz wynajmowaniem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Spółkę. Ponadto Spółka zajmuje się zastępstwem inwestorskim.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z.o.o.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod adresem inspektor@tbsbrzeziny.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę jak poniżej:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

danych

Rekrutacja do pracy w Spółce

W tym przyjmowanie CV i innych dokumentów, prowadzenie korespondencji, zawarcie umowy o pracę.

Art. 6 ust. 1 lit. a, c

RODO,

Do czasu zakończenia rekrutacji.
Zawarcie i wykonanie umowy z klientami (najemcy, właściciele)

W tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji przetargowej, prowadzenie korespondencji, zawarcie umowy, podpisywanie aktów notarialnych.

Art. 6 ust. 1 lit. b

RODO,

Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy + 6 lat.

4 lata w zakresie dokumentacji przetargowej.

Zarządzanie nieruchomościami,

W tym prowadzenie rozliczeń czynszów,

prowadzenie ksiąg meldunkowych,

przyjmowanie informacji o szkodach i awariach,

odczyty urządzeń pomiarowych,

rozpatrywanie przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Roznoszenie korespondencji, zapewnienie czystości.

Art. 6 ust. 1 lit. b, c

RODO,

Przez okres trwania umowy ze wspólnotą
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług)

W tym wystawianie zamówień i wysyłanie zleceń, w imieniu własnym realizacja i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji przetargowej, prowadzenie korespondencji, zawarcie umowy, podpisywanie aktów notarialnych,

Art. 6 ust. 1 lit. b

RODO,

Przez okres trwania umowy + 6 lat.
Wypełnienie prawnych obowiązków administratora związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Art. 6 ust. 1 lit a , c,

RODO

6 lat
Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f

RODO

Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO

Maksymalnie 90 dni od momentu zarejestrowania obrazu

4) Odbiorcami danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, będą:

  • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
  • kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej Spółki
  • ubezpieczyciele
  • banki
  • kancelarie notarialne, komornicze
  • podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem oferty, odmową realizacji umowy, odmową przyjęcia cv,

7) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.