Wspólnoty mieszkaniowe – Zarządzanie

 1. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej.
 2. Obsługa bankowo – księgowa
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty oraz jej przechowywanie (zakres wg. ustaleń z Zarządem Wspólnoty),
 • prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty oraz rozliczenie z Urzędem Skarbowym,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości,
 • zarządzanie i kontrola wpływów oraz pożytków finansowych Wspólnoty,
 • wybór i prowadzenie rachunku bankowego nieruchomości,
 • rozliczanie zaliczek związanych z indywidualnymi lokalami a opłacanymi dostawcom za pośrednictwem Wspólnoty,
 • przygotowywanie planów gospodarczych,
 • pobieranie i windykacja opłat z tytułu pożytków,
 • windykacja należności oraz nadzór nad windykacją sądową.
 1. Obsługa techniczna nieruchomości

 • przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,
 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku – usuwanie nagłych awarii 24h,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i jej skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac oraz egzekwowanie gwarancji od wykonawców robót budowlanych,
 • sukcesywne kontrole nieruchomości w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego (instalacji wodnej, elektrycznej, kominowej) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • zapewnienie ciągłości dostawy mediów oraz negocjacje warunków dostawy.

4. Obsługa prawna i doradztwo Wspólnoty Mieszkaniowej

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej (m.in. sądy, urzędy skarbowe),
 • przygotowywanie w porozumieniu z Zarządem uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • regulowanie podatków i innych opłat publiczno – prawnych,
 • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość,
 • obsługa prawna związana z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną.

5. Obsługa administracyjna

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów, dotyczących części wspólnych,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wydawanie poświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów,
 • planowanie remontów,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac przez konserwatorów oraz osób wykonujących prace porządkowe,
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty wszelkich pism i dokumentów związanych z działalnością Wspólnoty,
 • utrzymywanie czystości w otoczeniu nieruchomości (tj. zamiatanie chodników, odśnieżanie w okresie zimy chodników, posypywanie piaskiem).