O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Wspólnota Mieszkaniowa nr 9 przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

Wykonanie termomodernizacji  budynku  przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach zgodnie z  projektem budowlanym i przedmiarem robót.

 

Oferty należy składać z wyszczególnieniem wartości robót za wykonanie :

- izolacji fundamentów części ściany zachodniej,

- termomodernizacji ściany południowej,

- termomodernizacji ściany północnej,

- termomodernizacji ściany wschodniej,

- termomodernizacji ściany zachodniej,

- termomodernizacji dachu.

 

Przedmiary robót i projekt:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS         w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

 

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

 

Termin składania ofert:

- do dnia 19.02.2018 r. do godz. 10ºº(włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja budynku  przy ul. Reformackiej 6/8  w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                     

                                                                                                                                                         

                         Z poważaniem

             Monika Hoffman- Grabowska

                          Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                               w Brzezinach Sp. z o.o.

    

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 38 przy        ul. Świętej Anny 13 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świętej Anny 13, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świętej Anny 13 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 15 przy        ul. Staszica 12 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 12, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków   w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 12 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                          Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 przy        ul. Staszica 10 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 10, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 10 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                          Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13 przy        ul. Staszica 8 D zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8 D, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8 D w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                            Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                           Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 35 przy        ul. Staszica 8 B zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8 B, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8 B w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 11 przy        ul. Staszica 6 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 6, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 6 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 18 przy        ul. Sienkiewicza 6 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 6, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków   w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                          Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 34 przy        ul. Okrzei 3 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków   w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 22 przy        ul. Mickiewicza 12 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 12, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 12 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 39 przy        ul. Mickiewicza 6/8 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 6/8, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków   w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 6/8 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy           ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy        ul. Mickiewicza 3 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania     i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 3, na podstawie  uzyskanych przez wykonawcę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1300 (włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 3 w Brzezinach ” należy  składać w  siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                        Z poważaniem

 

                                                                   Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

Brzeziny, dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą                

przy ulicy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny informuje, iż posiada wolne lokale mieszkalne

 

do zasiedlenia:

 

 

 

przy ul.  Sienkiewicza 2 m 24

 

 • powierzchnia użytkowa 24,01 m2

 • wysokość kaucji  1 094,86 zł

 

 

 

przy ul. Traugutta 1 m 11

 

 • powierzchnia użytkowa 15,99  m2

 • wysokość kaucji 729,14 zł

   

  przy ul. Kościuszki 20 m 1

 

 • powierzchnia użytkowa 50,51 m2

 • wysokość kaucji 3 151,82 zł

   

  Warunki do spełnienia przez osoby ubiegające sie o przydział lokalu:

 

 • ubiegajacy się o lokal nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

 • posiadają udokumentowane dochody zapewniające pokrycie kosztów związanych

             z najmem lokalu,

 • wpłacą należną kaucję mieszkaniową zgodnie z obowiązujacymi przepisami,

 • ubiegający się o przydział lokalu, nie byli właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w okresie ostatnich 5 lat.

   

 

Termin składania wniosków na przedstawione lokale mieszkalne upływa z dniem:

 

                                      8 lutego 2018 roku o  godz. 9.00

 

Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.tbsbrzeziny.pl w zakładce oferta oraz w sekretariacie Spółki (pokój nr 5).

 

 

 

                                               Z poważaniem:

 

                                                                       Monika Hoffmann - Grabowska                                                                        Prezes Zarządu

 

                                                           Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                       w Brzezinach Sp z o.o.

 

                                                                                     

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                             Brzeziny, dnia 15 stycznia 2018 r.

 

                                  O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

 

 

Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,69 m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Brzezinach przy ulicy Reformackiej 6/8 bl. I m 8

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 -  cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

-  do dnia 23.01.2018 r. do godz. 14ºº(włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Reformackiej 6/8 bl.I m8” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

 

 

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                    

 

                

 

                                                                                                                                                         

 

                       Z poważaniem

 

          Monika Hoffman- Grabowska

 

                     Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                          Brzeziny, dnia 15 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

 

 

Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 88,11 m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 2 m 12.

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 -  cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

-  do dnia 23.01.2018 r. do godz. 14ºº(włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 m 12” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

 

 

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                    

 

                

 

                                                                                                                                                        

 

                       Z poważaniem

 

          Monika Hoffman- Grabowska

 

                     Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Brzeziny, dnia 15 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

 

 

Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,43m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Brzezinach przy ulicy Reformackiej 6/8 bl. II m 9.

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 -  cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

-  do dnia 23.01.2018 r. do godz. 14ºº(włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Reformackiej 6/8 bl.II m 9” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

 

 

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                    

 

                

 

                                                                                                                                                         

 

                       Z poważaniem

 

          Monika Hoffman- Grabowska

 

                     Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7 o powierzchni użytkowej 60,46 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  21,00 zł

 

2. wadium – 1561,68 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,21 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 29.01.2018r.                         o godz. 900  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

 

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                             Prezes Zarządu

 

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 6 o powierzchni użytkowej 24,00 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 18 ,00 zł

 

2. wadium – 531,36 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,18 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 29.01.2018r.                         o godz. 1100  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

 

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                             Prezes Zarządu

 

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Brzeziny, dnia 2 stycznia 2018  r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 20  o powierzchni użytkowej 18,00 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  23,00 zł

 

2. wadium – 509,22 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,23 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 16.01.2018 r.                          o godz. 1100  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 12 grudnia 2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Traugutta 1  o powierzchni użytkowej 70,31 m2

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  16,00 zł

2. wadium – 1383,70 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,16 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 27.12.2017r.                         o godz. 1000  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                               Prezes Zarządu

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                     

                                                                          

 

 

 

                                                                                              

Brzeziny, dnia 12 grudnia 2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2 powierzchni użytkowej 38,49 m2

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  25,00 zł

2. wadium – 1183,57 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,25 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 27.12.2017r.                         o godz. 1100  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                               Prezes Zarządu

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                     

                                                                          

 

 

 

 

        

 

Brzeziny, dnia 12 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 20  o powierzchni użytkowej 18,00 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  23,00 zł

 

2. wadium – 509,22 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,23 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 27.12.2017 r.                          o godz. 1200  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                             Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia  24 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Traugutta 1  o powierzchni użytkowej 70,31 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  16,00 zł

 

2. wadium – 1383,70 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,16 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 11.12.2017r.                         o godz. 1000  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

 

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                             Prezes Zarządu

 

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

                                                                            

 

 

 

 

Brzeziny, dnia  22 listopada 2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2 powierzchni użytkowej 38,49 m2

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  25,00 zł

2. wadium – 1183,57 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,25 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 07.12.2017r.                         o godz. 900  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                             Prezes Zarządu

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                     

                                                                          

 

 

 

 

        

 

Brzeziny, dnia 22 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 20  o powierzchni użytkowej 18,00 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  23,00 zł

 

2. wadium – 509,22 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,23 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 07.12.2017 r.                          o godz. 1000  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                                                                           

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy    ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

Roboty elektryczne w budynku przy ul. Modrzewskiego 11 w Brzezinach w zakresie:

- zamontowania szafy złączowo pomiarowej przyłącza napowietrznego na 7 liczników

  1 fazowych,

- wymiana przyłącza Al 2x16 mm2  na izolowane (AsXSV2 x 25 mm2),

- wykonanie WLZ 7 szt. od złącza do lokali mieszkalnych,

- zamontowanie w każdym lokalu mieszkalnym zabezpieczenia S 301B 20A,

- wykonanie pomiarów kontrolnych i dołączenie dokumentów odbiorowych do PGE,

 

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

 

Termin składania ofert:

- do dnia 15.11.2017 r. do godz. 14ºº

 

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Roboty elektryczne w budynku  przy ul. Modrzewskiego 11  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS pok.     nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:   kopię uprawnień dozoru urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej sieci i instalacji elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                     

                                                                                                                                                         

                       Z poważaniem

          Monika Hoffmann - Grabowska

                     Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

             Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,  95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji  robót budowlanych prowadzonych na nieruchomościach będących własnością i zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

Prosimy podać w ofercie wysokość wynagrodzenia określonego w % od wartości robót budowlanych.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty :

 

 • najniższy %

   

  Termin składania ofert :

 

 • do 14.11.2017 r. do  godz. 1400

   

  Miejsce składania ofert :

      -  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Pełnienie funkcji Inspektora

         Nadzoru Budowlanego” należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) lub drogą

         elektroniczną  na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z kopią aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                   Z poważaniem

                                                                          Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                           Prezes Zarządu

                                         Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                    w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                         

   

   

   

 

                                                                                              

Brzeziny, dnia  9 listopada 2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Traugutta 1  o powierzchni użytkowej 70,31 m2

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  16,00 zł

2. wadium – 1383,70 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,16 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 23.11.2017r.                         o godz. 900  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                      Z poważaniem:

                                                        Monika Hoffmann - Grabowska                                             Prezes Zarządu

                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                               w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                     

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

             Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,  95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Dostarczenie piasku i soli drogowej do posypywania chodników i dojść w okresie zimowym do posesji będących własnością i zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

Prosimy  podać cenę brutto 1t. piasku i soli drogowej.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty :

 

 •  cena  100%

   

  Termin składania ofert :

 

 •  do  13.11.2017 r. do  godz. 1400

   

  Miejsce składania ofert :

   

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Dostarczenie piasku i soli” należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) lub droga elektroniczną  na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                      Z poważaniem

                                                                          Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                           Prezes Zarządu

                                         Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                     w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                         

   

   

   

      

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 9 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 6/8              o powierzchni użytkowej 21,70 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  21,00 zł

 

2. wadium – 560,51 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,21 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 23.11.2017 r.                          o godz. 1000  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                       Brzeziny, dnia 25 października 2017 r.

 

 

 

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy               ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny:

 

- o powierzchni użytkowej 46,33 m2

 

- o powierzchni użytkowej 44,37 m2

 

 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Świętej Anny 13 wraz z  uzgodnieniem dokumentacji  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

-     cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

-    do dnia 06.11.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

-     oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świętej Anny 13 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.) pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:

 

      sekretariat@tbsbrzeziny.pl  

 

 

 

Projektant przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                     

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

                           Z poważaniem

 

                 Monika Hoffmann- Grabowska

 

                          Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                                     w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Brzeziny, dnia 20 października 2017 r.                                             

 

                      

 

                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57,   95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wybór brokera  ubezpieczeniowego do obsługi umów ubezpieczenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.  od następujących ryzyk:

 

 • ubezpieczenia mienia,

 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i   

        posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia,

 • ubezpieczenia pojazdu,

 • ubezpieczenia Zarządu,

 • ubezpieczenia Rady Nadzorczej.

  Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o.o. znajduje się w siedzibie Spółki (pokój nr 3).

   

  Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest dostarczenie Zamawiającemu:

 

 1. Zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wpisanej do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r
  o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124 poz.1154).

 2. Aktualnej polisy ubezpieczeniowej oc.

 3. Portfolio firmy.

       

  Kryterium wyboru oferty:

 

 • ocena portfolio - doświadczenie i zakres świadczonych usług

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 26.10.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Okres ubezpieczenia:

 

 • od dnia 01.12.2017r  do 30.11.2018r.

                                                                     

  Miejsce składania ofert:

 

 • siedziba Spółki TBS (adres j.w.) pokój nr 5 (sekretariat).

             

  Prosimy wyszczególnić w ofercie cenę brutto za  ubezpieczenie każdej z nieruchomości osobno oraz łącznie.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

   

                                                          Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                         Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                      w Brzezinach  Sp. z o.o.

                                                

   

                                         

 

                                                                                              

Brzeziny, dnia 23 października 2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Traugutta 1  o powierzchni użytkowej 70,31 m2

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  18,00 zł

2. wadium – 1 556,66 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,18 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 06.11.2017 r.                         o godz. 900  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                      

                                                                          

 

 

 

 

        

 

Brzeziny, dnia 23 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 6/8              o powierzchni użytkowej 21,70 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  23,00 zł

 

2. wadium – 613,89 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,23 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 06.11.2017 r.                         o godz. 1000  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                     

                                                                                                                           

 

 

 

            

 •  

   

                                                          Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                         Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                      w Brzezinach  Sp. z o.o.

                                                

   

 

                                                                                                Brzeziny, dnia 29 września 2017 r.

 

                              

 

                                            O G Ł O S Z E N I E

 

Towarzystwo Budownictwa  Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy

 

ulicy Św. Anny 57, 95-060  Brzeziny, informuje, iż posiada wolne lokale mieszkalne

 

do zasiedlenia:

 

 

 

przy ul. Piłsudskiego 31 m 3

 

 • powierzchnia użytkowa 39,27 m2

 • wysokość kaucji  2 450,45 zł

   

  przy ul. Staszica 8c m 25:

 

 • powierzchnia użytkowa 69,29 m2

 • wysokość kaucji  4 323,70 zł

   

  przy ul. Św. Anny 34  m 4:

 • powierzchnia użytkowa 64,10 m2

 • wysokość kaucji  3 999,84 zł

   

  przy ul. Staszica 8c m 19:

 • powierzchnia użytkowa 19,38 m2

 • wysokość kaucji  1 209,31 zł

   

  przy ul. Okrzei 3 m 8:

 • powierzchni użytkowa 19,62 m

 • wysokość kaucji 1 130,11zł

   

   

  Warunki do spełnienia przez osoby ubiegające się o przydział lokalu:

   

 

 • ubiegajacy się o lokal nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszklanego,

 • posiadają udokumentowane dochody zapewniające pokrycie kosztów związanych   

        z najmem lokalu,

 • wpłacą należna kaucję mieszkaniową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • ubiegający się o przydział lokalu, nie byli właścicielem lub współwłaścicielem lokalu  

        mieszkalnego lub domu jednorodzinego w okresie ostatnich 5 lat.

   

  Termin składania wniosków na przedstawione lokale mieszkalne upływa z dniem

                                13 października 2017 roku o godz. 9.00

  Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.tbsbrzeziny.pl w zakładce oferta oraz w sekretariacie Spółki (pokój nr 5).

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                                            

   

 

                                                                                              

Brzeziny, dnia 29 września 2017 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Traugutta 1  o powierzchni użytkowej 70,31 m2

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  18,00 zł

2. wadium – 1 556,66 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,18 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 13.10.2017 r.                         o godz. 900  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                     

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 29 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13              o powierzchni użytkowej 44,37 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  11,00 zł

 

2. wadium – 600,33 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,11  zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 13.10.2017 r.                         o godz. 1000  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 29 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13              o powierzchni użytkowej 46,33 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  13,00 zł

 

2. wadium – 740,81 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,13  zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 13.10.2017 r.                         o godz. 1100  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny, dnia 29 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.                ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 6/8              o powierzchni użytkowej 21,70 m2

 

 

 

 

 

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  23,00 zł

 

2. wadium – 613,89 zł

 

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,23 zł/m²

 

 

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 13.10.2017 r.                         o godz. 1200  w siedzibie Spółki.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

 

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Z poważaniem:

 

                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                           Prezes Zarządu

 

                                                       Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                   w Brzezinach  Sp z o.o.

 

                                                                     

 

                                                                                                                           

 

 

 

                        

                                                                                                

 

                                                                                                Brzeziny, dnia 27 września 2017 r

 

 

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy

 

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Wojska Polskiego 75

 

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Remont balkonu budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach

 

wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 05.10.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu  budynku 

        przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS 

        (adres j. w.), pokój  nr 5 (sekretariat) lub droga elektroniczną na adres: 

      sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                     Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                           w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

                                                                                      Brzeziny, dnia 27 września2017r

   

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą

 

przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. św. Anny 14

 

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Remont balkonu przylegającego do elewacji budynku przy ul.  Św. Anny 14  

 

w Brzezinach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:                                         

 

 • do dnia 05.10.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu

        przylegającego do elewacji  budynku   przy ul. Św. Anny 14  w Brzezinach” należy   

        składać w siedzibie Spółki TBS (adres  j. w.), pokój nr 5 (sekretariat) lub drogą

        elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                     Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                           w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                        

   

   

   

   

                                                                                                 Brzeziny, dnia 27 września 2017 r.                                                                 

 

                                                                                                                            

 

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 37 położona przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach,

 

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Odtworzenie 2 sztuk balkonów, miejscową naprawą tynku na elewacji budynku

 

od strony podwórka  położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2  zgodnie

 

z dokumentacją techniczną.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 05.10.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Odtworzenie 2 sztuk  

       balkonów  wraz z miejscową naprawą tynku na  elewacji budynku od strony podwórka 

        położonego  w Brzezinach  przy ul. Kościuszki 2” należy składać w siedzibie

       Spółki TBS (adres j. w.), pokój nr 5 (sekretariat)  lub droga elektroniczną na adres: 

       sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                     Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                           w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                Brzeziny, dnia 27 września 2017 r.                                             

 

                                         

 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 12 położona przy ul. Staszica 7 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza

 

uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy

 

ul. Staszica 7 przylegającego  do lokalu nr 2  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 05.10.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont  balkonu  na 

        elewacji frontowej budynku  położonego  w Brzezinach  przy ul. Staszica 7”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),

         lub droga elektroniczną na adres:   sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                     Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                           w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                              

                                                                                                   Brzeziny, dnia 27 września 2017 r.                                             

 

                                         

 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 10 położona przy ul. Reformacka 6/8 bl. II w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

 

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

      Wykonanie podestu z kostki brukowej przed wejściem  do budynku  przy ulicy   

 

       Reformackiej  6/8 bl. II  w Brzezinach

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 •  do dnia 05.10.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont  podestu z kostki

        brukowej przed wejściem do budynku  przy ul.  Reformackiej 6/8 bl II w Brzezinach”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),

         lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                     Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                               Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                           w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     

   

                                           

 

                                                                                              Brzeziny, dnia 19.09.2017r                                        

 

                                         

 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa  Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Przeprowadzenie deratyzacji w budynkach stanowiacych własność i zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp  z o.o.

 

 

 

 

 

Wykazy budynków  stanowią załącznik  nr 1

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Przeprowadzenie deratyzacji w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez TBS w Brzezinach  Sp z o.o.”

  należy składać w siedzibie Spółki TBS  (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz.

 • 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

                                                                                            

   

 

                                                                                              

                                                                                    Brzeziny, dnia 15 września 2017 r

 

 

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy

 

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Wojska Polskiego 75

 

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Remont balkonu budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach

 

wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu  budynku 

        przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS 

        (adres j. w.), pokój  nr 5 (sekretariat) lub droga elektroniczną na adres: 

      sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

                                                                                      Brzeziny, dnia 15 września2017r

   

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą

 

przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. św. Anny 14

 

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Remont balkonu przylegającego do elewacji budynku przy ul.  Św. Anny 14  

 

w Brzezinach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:                                         

 

 • do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu

        przylegającego do elewacji  budynku   przy ul. Św. Anny 14  w Brzezinach” należy   

        składać w siedzibie Spółki TBS (adres  j. w.), pokój nr 5 (sekretariat) lub drogą

        elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                        

   

   

   

   

                                                                                                Brzeziny, dnia 15 września 2017 r.                                                                 

 

                                                                                                                            

 

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 37 położona przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach,

 

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Odtworzenie 2 sztuk balkonów, miejscową naprawą tynku na elewacji budynku

 

od strony podwórka  położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2  zgodnie

 

z dokumentacją techniczną.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Odtworzenie 2 sztuk  

       balkonów  wraz z miejscową naprawą tynku na  elewacji budynku od strony podwórka 

        położonego  w Brzezinach  przy ul. Kościuszki 2” należy składać w siedzibie

       Spółki TBS (adres j. w.), pokój nr 5 (sekretariat)  lub droga elektroniczną na adres: 

       sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                Brzeziny, dnia 15 września 2017 r.                                             

 

                                         

 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 12 położona przy ul. Staszica 7 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza

 

uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy

 

ul. Staszica 7 przylegającego  do lokalu nr 2  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont  balkonu  na 

        elewacji frontowej budynku  położonego  w Brzezinach  przy ul. Staszica 7”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),

         lub droga elektroniczną na adres:   sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                             

                                                                                                   Brzeziny, dnia 15 września 2017 r.                                             

 

                                         

 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 10 położona przy ul. Reformacka 6/8 bl. II w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

 

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

 

 

      Wykonanie podestu z kostki brukowej przed wejściem  do budynku  przy ulicy   

 

       Reformackiej  6/8 bl. II  w Brzezinach

 

 

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 •  do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont  podestu z kostki

        brukowej przed wejściem do budynku  przy ul.  Reformackiej 6/8 bl II w Brzezinach”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),

         lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

   

                                     

                                                    Brzeziny, dnia 11.09.2017r                                        

                                           

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 8  położona przy ul. Reformacka 16  w Brzezinach,

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Reformackiej 16 

w Brzezinach.

 

Kryterium wyboru oferty:

-        cena 100%

 

Termin składania ofert:

-        do dnia 18.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

-        oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Reformackiej 16” należy składać w siedzibie Spółki TBS  (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku

lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                                   Z poważaniem

                                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                            Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                        w Brzezinach  Sp z o.o.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Brzeziny, dnia 28.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 14 położona przy ul. Staszica 10 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont dachu budynku oficyny przy ulicy ul. Staszica 10 w Brzezinach  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

-        cena 100%

 

Termin składania ofert:

-        do dnia 01.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

-        oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

      przy ulicy ul. Staszica 10  w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

     (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub  

           droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                                   Z poważaniem

                                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                            Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                        w Brzezinach  Sp z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Brzeziny, dnia 28.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 5 położona przy ul. Św. Anny 16 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont dachu budynku frontowego przy ulicy ul. Św. Anny 16  w Brzezinach   wraz

z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

-        cena 100%

 

Termin składania ofert:

-        do dnia 01.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

-        oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

      przy ulicy ul. Św. Anny 16 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

     (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub    

           droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

                                                   Z poważaniem

                                                                                  Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                            Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                        w Brzezinach  Sp z o.o.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Brzeziny, dnia  28.08.2017 r.

 

                                             

 

                                                          O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą

 

przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Krakówek 5

 

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

 

 

 

Wykonanie wylewki betonowej wraz z izolacją podłogi w lokalu mieszkalnym nr 10 przy  ul. Krakówek 5 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 06.09.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wykonanie wylewki betonowej  wraz z izolacją  podlogi w lokalu mieszklanym  nr 10 przy ul.  Krakówek 5

  w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS  (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku lub     

        droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

                                                                                     

 

                                                                                         
                                                                    Brzeziny, dnia 07 września 2017 r.
 
 
 
                                                    O G Ł O S Z E N I E
  

  

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 33 przy ul. Przechodnia 1/3  w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego                     w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

 

 

Podłączenie wewnętrznej instalacji CWU do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Przechodnia 1/3  zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

- cena 100%

 

 

 

Termin składania ofert:

 

- do dnia 14.09.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

 

 

 

Miejsce składania ofert:

 

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Podłączenie wewnętrznej instalacji CWU do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Brzezinach przy                ul. Przechodniej 1/3” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat @tbsbrzeziny.pl.

 

 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

 

 

 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                     

 

                                                                                                                                                         

 

                       Z poważaniem

 

          Monika Hoffman- Grabowska

 

                     Prezes Zarządu

 

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                Brzeziny, dnia 07.09.2017 r.

                                               O G Ł O S Z E N I E 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Wojska Polskiego 75

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont balkonu budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach

wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100% 

  Termin składania ofert:

 • do dnia 14.09.2017 r. do godz. 1400  (włącznie) 

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu  budynku 

        przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS 

        (adres j. w.), pokój  nr 5 (sekretariat) lub droga elektroniczną na adres: 

  sekretariat@tbsbrzeziny.pl  

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21 

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                           Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                    Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

   

                                                                                      Brzeziny, dnia 07.09.2017 r.

                                               O G Ł O S Z E N I E

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą

przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. św. Anny 14

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont balkonu przylegającego do elewacji budynku przy ul.  Św. Anny 14 

w Brzezinach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

  Termin składania ofert:                                         

 • do dnia 14.09.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu

        przylegającego do elewacji  budynku   przy ul. Św. Anny 14  w Brzezinach” należy   

        składać w siedzibie Spółki TBS (adres  j. w.), pokój nr 5 (sekretariat) lub drogą

        elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46)                                                                              w Brzezinach  874-26-21.

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                           Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                    Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

     Brzeziny dnia 07.09.2017r.                                 

    OGŁOSZENIE 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 37 położona przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach,

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Odtworzenie 2 sztuk balkonów, miejscową naprawą tynku na elewacji budynku

od strony podwórka  położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2  zgodnie

z dokumentacją techniczną.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100

  Termin składania ofert:

 • do dnia 14.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Odtworzenie 2 sztuk  

       balkonów  wraz z miejscową naprawą tynku na  elewacji budynku od strony podwórka 

        położonego  w Brzezinach  przy ul. Kościuszki 2” należy składać w siedzibie

       Spółki TBS (adres j. w.), pokój nr 5 (sekretariat)  lub droga elektroniczną na adres: 

  sekretariat@tbsbrzeziny.pl  

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                           Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                    Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o. 

                                                                                                Brzeziny, dnia 07.09.2017 r.                                             

                                                   O G Ł O S Z E N I E 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 12 położona przy ul. Staszica 7 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy

ul. Staszica 7 przylegającego  do lokalu nr 2  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

  Termin składania ofert:

 • do dnia 14.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont  balkonu  na 

        elewacji frontowej budynku  położonego  w Brzezinach  przy ul. Staszica 7”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),

         lub droga elektroniczną na adres:   sekretariat@tbsbrzeziny.pl

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny

   

                                                                                    Z poważaniem

                                                                           Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                    Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                                 Brzeziny, dnia 07.09.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

       Wspólnota Mieszkaniowa nr 8 położona przy ul. Reformackiej 16 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji  budynku z izolacją  fundamentów przy ulicy Reformackiej 16  w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego,  przedmiaru robót oraz uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%          

  Termin składania ofert:

 • do dnia 14.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji 

       technicznej  termomodernizacji budynku  z izolacją fundamentów przy ulicy

       Reformackiej  16 w Brzezinach”  należy składać w  siedzibie  Spółki TBS (adres j. w.),

       pokój nr 5 (sekretariat),  lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                                                    Z poważaniem

                                                                           Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                    Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

   

            Brzeziny dnia 28.08.2017r 

OGŁOSZENIE

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez  TBS w Brzezinach Sp. z o.o.

 - Szczegółowy zakres prac /zestawienie tabelaryczne/ stanowi załącznik nr 1

 - Wykaz budynków wraz z ilością znajdujących się  lokali stanowi załącznik nr 2

Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 % 

Termin składania ofert: - do dnia 01.09.2017 r. do godz. 10.00 (włącznie)

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.

Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem:

„Świadczenie usług kominiarskich” należy składać w siedzibie Spółki TBS ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok. nr 5 (sekretariat).

Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki (pokój nr 3) lub telefonicznie (46) 874-26-21

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia  od jego wyboru bez podania przyczyny.

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                   Towarzystwo Budownictwa Społecznego

                                                                                                w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                        

                                                                                                    Brzeziny, dnia 28.08.2017r 

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 20 położona przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach,

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont dachu budynku prawej oficyny przy ulicy ul. Sienkiewicza 13  w Brzezinach   wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

-        cena 100%

Termin składania ofert:

-        do dnia 01.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

Miejsce składania ofert:

-        oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

      przy ulicy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

     (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                      Monika Hoffmann – Grabowska

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                               w Brzezinach Sp. z o.o.   

 

                                                                                           Brzeziny, dnia 28.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 14 położona przy ul. Staszica 10 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont dachu budynku oficyny przy ulicy ul. Staszica 10 w Brzezinach  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

-        cena 100%

Termin składania ofert:

-        do dnia 01.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

Miejsce składania ofert:

-        oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku    

      przy ulicy ul. Staszica 10  w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

     (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub  

           droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                      Monika Hoffmann – Grabowska

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                               w Brzezinach Sp. z o.o.   

 

                                                                                          Brzeziny, dnia 28.08.2017 r.                                                                                    

                                                   O G Ł O S Z E N I E 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 5 położona przy ul. Św. Anny 16 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont dachu budynku frontowego przy ulicy ul. Św. Anny 16  w Brzezinach   wraz

z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

-        cena 100%

Termin składania ofert:

-        do dnia 01.09.2017 r. do godz. 1400 (włącznie

Miejsce składania ofert:

-        oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

      przy ulicy ul. Św. Anny 16 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

     (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub    

           droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                     Z poważaniem

                                                                      Monika Hoffmann – Grabowska

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                               w Brzezinach Sp. z o.o.   

 

                                                                                            

                                                                                                         Brzeziny, dnia  28.08.2017 r.

                                             

                                                          O G Ł O S Z E N I E 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą

przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Krakówek 5

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wykonanie wylewki betonowej wraz z izolacją podłogi w lokalu mieszkalnym nr 10 przy  ul. Krakówek 5 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   Termin składania ofert:

 • do dnia 06.09.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wykonanie wylewki betonowej  wraz z izolacją  podlogi w lokalu mieszklanym  nr 10 przy ul.  Krakówek 5

  w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS  (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku lub     

        droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21 

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.                                                                                              

                                                                                   Z poważaniem

                                                                      Monika Hoffmann – Grabowska

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                               w Brzezinach Sp. z o.o.   

 

            Brzeziny, dnia 22 sierpnia 2017 r.

  

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 28 przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu  punktów wysokościowych na nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12.

Prosimy podać w ofercie cenę brutto za wytyczenie jednego punktu.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 30.08.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Usługa geodezyjna na nieruchomości  przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat)  lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21. 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.                   

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                      Monika Hoffmann – Grabowska

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                                               Brzeziny, dnia  18.08.2017 r.

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Krakówek 5 w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wykonanie wylewki betonowej wraz z izolacją podłogi w lokalu mieszkalnym nr 10 przy  ul. Krakówek 5 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

  Termin składania ofert:

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wykonanie wylewki betonowej  wraz z izolacją  podlogi w lokalu mieszklanym  nr 10 przy ul.  Krakówek 5

  w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS  (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku lub     

        droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21. 

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                               Z poważaniem

                                                   Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarząd

                                           Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

                                                                                                   Brzeziny, dnia  18.08.2017 r.

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Krakówek 5 w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie wylewki betonowej wraz z izolacją podłogi w lokalu mieszkalnym nr 10 przy  ul. Krakówek 5 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wykonanie wylewki betonowej  wraz z izolacją  podlogi w lokalu mieszklanym  nr 10 przy ul.  Krakówek 5

  w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS  (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku lub     

        droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

                                                                                     

Brzeziny, dn. 18.08.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 przy ul. Świętej Anny 3/11 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

Remont dwóch pionów balkonów na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 3/11 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.       

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 22.08.2017 r. do godz. 9ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dwóch pionów balkonów   na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy  ul. Świętej Anny 3/11” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o. 

                                               

 

                                         

 Brzeziny, dnia 18.08.2017 r. 

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 27 położona przy ul. Piłsudskiego 1/9, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza

 

uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont 4 sztuk balkonów na elewacji  budynku od strony podwórka  położonego

 

przy ul. Piłsudskiego 1/9  w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. 

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100% 

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 22.08.2017 r. do godz. 900 (włącznie) 

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 4 sztuk balkonów na 

        elewacji od strony podwórka  położonego  w Brzezinach  przy ul. Piłsudskiego 1/9”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat),

        w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną  na adres:  

        sekretariat@tbsbrzeziny.pl  

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21. 

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o. 

 

                                                                                                                      

 

                       Brzeziny, dnia 18.08.2017 r. 

 

                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 7 położona przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

 

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie termomodernizacji ściany tylnej budynku przy ul. Reformackiej 2/4

 

w Brzezinach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100% 

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 22.08.2017 r. do godz. 900 (włącznie) 

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja ściany

        tylnej budynku  przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie

        Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku

        do piątku lub droga elektroniczną  na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl  

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21. 

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp. z o.o.  

                                                                                                                     

 

                                         

Brzeziny, dnia 18.08.2017 r.      

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

       Wspólnota Mieszkaniowa nr 4 położona przy ul. Św. Anny 8/12  w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

 

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie termomodernizacji elewacji szczytowych budynku przy ul. Św. Anny 8/12 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

 

Przedmiary robót i projekty:

 

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS

 

w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach  od 800 do 1400  od poniedziałku do piątku.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 • cena 100%            

  Termin składania ofert:

 

 • do dnia 22.08.2017 r. do godz. 900 (włącznie) 

  Miejsce składania ofert:

 

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja elewacji  

        szczytowych budynku  przy ul. Św. Anny 8/12  w Brzezinach”  należy składać w

        siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od  

        poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl  

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21. 

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

    

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp. z o.o. 

                 

                                                                                  Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. Wojska Polskiego 75

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont balkonu budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach

wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

  Termin składania ofert:

 • do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu  budynku 

        przy ul. Wojska Polskiego 75 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS 

        (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku lub           droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

                                                                                                 

                                                                                      Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.

   

                                               O G Ł O S Z E N I E

 

      Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą

przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca budynku przy ul. św. Anny 14

w Brzezinach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont balkonu przylegającego do elewacji budynku przy ul.  Św. Anny 14  w Brzezinach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:                                         

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400  (włącznie)

   

  Miejsce składnia ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu

        przylegającego do elewacji  budynku   przy ul. Św. Anny 14  w Brzezinach” należy   

        składać w siedzibie Spółki TBS (adres  j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 – 1400   

        od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

                                                                        

   

   

   

   

   

                                                                                                     Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 27 położona przy ul. Piłsudskiego 1/9, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont 4 sztuk balkonów na elewacji  budynku od strony podwórka  położonego

przy ul. Piłsudskiego 1/9  w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 4 sztuk balkonów na 

        elewacji od strony podwórka  położonego  w Brzezinach  przy ul. Piłsudskiego 1/9”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat),

        w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną  na adres:  

        sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

                                                                          Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                      

                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 7 położona przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie termomodernizacji ściany tylnej budynku przy ul. Reformackiej 2/4

w Brzezinach zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja ściany

        tylnej budynku  przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie

        Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku

        do piątku lub droga elektroniczną  na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp. z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                             Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

       Wspólnota Mieszkaniowa nr 4 położona przy ul. Św. Anny 8/12  w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Wykonanie termomodernizacji elewacji szczytowych budynku przy ul. Św. Anny 8/12 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

 

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS

w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach  od 800 do 1400  od poniedziałku do piątku.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%          

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja elewacji  

        szczytowych budynku  przy ul. Św. Anny 8/12  w Brzezinach”  należy składać w

        siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od  

        poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp. z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                     Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 37 położona przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach,

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Odtworzenie 2 sztuk balkonów, miejscową naprawą tynku na elewacji budynku

od strony podwórka  położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2  zgodnie

z dokumentacją techniczną.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 2 sztuk balkonów 

        wraz z miejscową naprawą tynku na  elewacji budynku od strony podwórka 

        położonego  w Brzezinach  przy ul. Kościuszki 2” należy składać w siedzibie

        Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku   

        do piątku lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 12 położona przy ul. Staszica 7 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy

ul. Staszica 7 przylegającego  do lokalu nr 2  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont  balkonu  na 

        elewacji frontowej budynku  położonego  w Brzezinach  przy ul. Staszica 7”

        należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),

        w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres:  

        sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann-Grabowska                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                   Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 20 położona przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach,

w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont dachu budynku prawej oficyny przy ulicy ul. Sienkiewicza 13  w Brzezinach   wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

        przy ulicy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

       (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                             Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                             

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 14 położona przy ul. Staszica 10 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont dachu budynku oficyny przy ulicy ul. Staszica 10 w Brzezinach  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

        przy ulicy ul. Staszica 10  w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

       (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub  

             droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

                                                    

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                            Brzeziny, dnia 10.08.2017 r.                                              

                                         

                                                   O G Ł O S Z E N I E

 

      Wspólnota Mieszkaniowa nr 5 położona przy ul. Św. Anny 16 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont dachu budynku frontowego przy ulicy ul. Św. Anny 16  w Brzezinach   wraz

z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena 100%

   

  Termin składania ofert:

 • do dnia 28.08.2017 r. do godz. 1400 (włącznie)

   

  Miejsce składania ofert:

 • oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku   

        przy ulicy ul. Św. Anny 16 w Brzezinach”  należy składać w siedzibie Spółki TBS   

       (adres j. w.), pok. nr 5  (sekretariat),  w godz. 800 –1400 od poniedziałku do piątku lub    

             droga elektroniczną na adres:  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   

   

  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

   

   

  Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

   

  Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

   

   

                                                     Z poważaniem

                                                                                    Monika Hoffmann - Grabowska                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                          w Brzezinach  Sp z o.o.

   

   

   

   

   

   

   

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

       Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez  TBS w Brzezinach Sp. z o.o.

 - Szczegółowy zakres prac /zestawienie tabelaryczne/ stanowi załącznik nr 1

 - Wykaz budynków wraz z ilością znajdujących się  lokali stanowi załącznik nr 2

Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 % 

Termin składania ofert: - do dnia 07.08.2017 r. do godz. 12.00 (włącznie)

Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.08.2017 r. do dnia 09.08.2018 r.

Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem:

„Świadczenie usług kominiarskich” należy składać w siedzibie Spółki TBS ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok. nr 5 (sekretariat).

Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki (pokój nr 3) lub telefonicznie (46) 874-26-21

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia  od jego wyboru bez podania przyczyny.

 

                                                         OGŁOSZENIA

                                         PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

   

 

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95 – 060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wymianę istniejącej stolarki okiennej znajdującej się w lokalach mieszkalnych oraz budynkach stanowiących własność Spółki TBS w Brzezinach na stolarkę PCV w kolorze białym wraz z montażem parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym oraz wymianę istniejącej stolarki drzwiowej.

Wykaz lokalizacji udostępniony jest w siedzibie Spółki  (pokój nr 3) w godzinach pracy od dnia 20 lipca 2017 roku lub za pośrednictwem poczty

e-mail po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 Stolarkę należy wycenić według własnych obmiarów.

Kryterium  wyboru oferty:                                                                                                                                      

- cena  100%

Kryterium składania ofert:                                                                                                                                              

 - do 31 lipca 2017 roku do godziny 10.00

Miejsce składania ofert:                                                                                                                                               

 - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wymiana stolarki”, należy składać w sekretariacie (pokój nr 5) w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty.

 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

 Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki  telefonicznie pod nr  46-874-26-21 wewn. 29, lub 502-143-791.

 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 Remont dachu budynku frontowego i oficyn przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 4  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 20 przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont dachu budynku prawej oficyny przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 13  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 14 przy ul. Staszica 10 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont dachu budynku oficyny przy ul. Staszica 10 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy ul. Staszica 10  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok.    nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Świętej Anny 34 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont dachu budynku frontowego przy ul. Świętej Anny 34 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy ul. Świętej Anny 34  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: mailto:sekretariat@tbsbrzeziny

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 5 przy ul. Świętej Anny 16 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont dachu budynku frontowego przy ul. Świętej Anny 16 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy ul. Świętej Anny 16 w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o. 

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 24 przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Remont dachu budynku komórkowca przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku komórkowca przy ul. Mickiewicza 24  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy    ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont dachu budynku komórkowca przy ul. Świętej Anny 30 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku komórkowca  przy ul. Świętej Anny 30  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 przy ul. Świętej Anny 3/11 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na

Remont dwóch pionów balkonów na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 3/11 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.       

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dwóch pionów balkonów   na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy  ul. Świętej Anny 3/11” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 37 przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Odtworzenie 2 sztuk balkonów, miejscową naprawą tynku na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2  zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 2 sztuk balkonów wraz z miejscową naprawą tynku na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na dres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.  

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 27 przy ul. Piłsudskiego 1/9 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont 4 sztuk balkonów na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 1/9  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 4 sztuk balkonów na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 1/9” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.  

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 12 przy ul. Staszica 7 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7  przylegającego do lokalu nr 2 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy  ul. Staszica 7” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 22 przy ul. Mickiewicza 12 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Na podwyższenie balustrady balkonu na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 12 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Podwyższenie balustrady  balkonu na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 12” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 33 przy ul. Przechodnia 1/3  w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Podłączenie wewnętrznej instalacji CWU do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Przechodnia 1/3  zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Podłączenie wewnętrznej instalacji CWU do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Przechodniej 1/3” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o. 

 Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E     

Wspólnota Mieszkaniowa nr 7 przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:   

Wykonanie termomodernizacji ściany tylnej budynku przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach zgodnie z  projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja ściany tylnej budynku przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 4 przy ul. Świętej Anny 8/12 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Wykonanie termomodernizacji elewacji szczytowych budynku  przy ul. Świętej Anny 8/12 w Brzezinach zgodnie z  projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja elewacji szczytowych budynku  przy ul. Świętej Anny 8/12 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 14.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Wykonanie remontu dachu budynku  przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, uzyskaną decyzją na budowę i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 31.07.2017 r. do godz. 11ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku  przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres:sekretariat@tbsbrzeziny.pl 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.  

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 Remont dachu budynku komórkowca przy ul. Świętej Anny 30 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku komórkowca  przy ul. Świętej Anny 30  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.  

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 37 przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Odtworzenie 2 sztuk balkonów, miejscową naprawą tynku na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2  zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 2 sztuk balkonów wraz z miejscową naprawą tynku na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                    Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

 

Wspólnota Mieszkaniowa nr 27 przy ul. Piłsudskiego 1/9 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 1/9  wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont 4 sztuk balkonów na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 1/9” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                    Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 12 przy ul. Staszica 7 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7  przylegającego do lokalu nr 2 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonu na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy  ul. Staszica 7” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 przy ul. Świętej Anny 3/11 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Remont dwóch pionów balkonów na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 3/11 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.       

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dwóch pionów balkonów   na elewacji frontowej budynku położonego w Brzezinach przy  ul. Świętej Anny 3/11” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

  

                                                                                    Z poważaniem 

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa nr 22 przy ul. Mickiewicza 12 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Na podwyższenie balustrady balkonu na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 12 wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Podwyższenie balustrady  balkonu na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 12” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o. 

Brzeziny, dn. 05.07.2017 r.   

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 33 przy ul. Przechodnia 1/3  w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Podłączenie wewnętrznej instalacji CWU do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Przechodnia 1/3  zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Podłączenie wewnętrznej instalacji CWU do lokali mieszkalnych w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Przechodniej 1/3” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 7 przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Wykonanie termomodernizacji ściany tylnej budynku przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach zgodnie z  projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja ściany tylnej budynku przy ul. Reformackiej 2/4 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 4 przy ul. Świętej Anny 8/12 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

Wykonanie termomodernizacji elewacji szczytowych budynku  przy ul. Świętej Anny 8/12 w Brzezinach zgodnie z  projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Termomodernizacja elewacji szczytowych budynku  przy ul. Świętej Anny 8/12 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Świętej Anny 34 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego  w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

              Remont dachu budynku frontowego przy ul. Świętej Anny 34 w Brzezinach.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy       ul. Świętej Anny 34  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                      Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

              Remont dachu budynku frontowego i oficyn przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy       ul. Sienkiewicza 4  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o. 

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 20 przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

              Remont dachu budynku prawej oficyny przy ul. Sienkiewicza 13 w Brzezinach.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy       ul. Sienkiewicza 13  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.  

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r 

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 14 przy ul. Staszica 10 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

              Remont dachu budynku oficyny przy ul. Staszica 10 w Brzezinach.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy ul. Staszica 10  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 5 przy ul. Świętej Anny 16 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

              Remont dachu budynku frontowego przy ul. Świętej Anny 16 w Brzezinach.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku przy       ul. Świętej Anny 16 w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wykonanie remontu dachu budynku  przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, uzyskaną decyzją na budowę i przedmiarem robót.

Przedmiary robót i projekty:

Projekt budowlany do wglądu, przedmiary robót do pobrania w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku  przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc. 

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

Brzeziny, dn. 04.07.2017 r.

                                                               O G Ł O S Z E N I E 

 

        Wspólnota Mieszkaniowa nr 24 przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach, w imieniu której sprawuje zarządzanie nieruchomością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 

              Remont dachu budynku komórkowca przy ul. Mickiewicza 24 w Brzezinach.

Kryterium wyboru oferty:

- cena 100%

Termin składania ofert:

- do dnia 13.07.2017 r. do godz. 14ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

-  oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont dachu budynku komórkowca  przy ul. Mickiewicza 24  w Brzezinach” należy składać  w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.),  pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku.

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:  aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                  

                                                                                    Z poważaniem

                                                                         Monika Hoffmann- Grabowska

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                  Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                              w Brzezinach Sp. z o.o.

 

                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                  O G Ł O S Z E N I E

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.  ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy  ul. Traugutta 1 o powierzchni użytkowej 70,31 m2.

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  18,00 zł

2. wadium –1 556,66 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,18 zł/m²

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o godz. 11ºº  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                      Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                     w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                 Monika Hoffmann - Grabowska         

 

            O G Ł O S Z E N I E

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 20 o powierzchni użytkowej 18,00 m2.

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  18,00 zł

2. wadium – 398,52 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,18 zł/m²

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o godz. 13ºº  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                      Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                     w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                 Monika Hoffmann - Grabowska          

 

               O G Ł O S Z E N I E

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej 44,37 m2.

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 9,00 zł

2. wadium –491,18 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,09 zł/m²

 

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o godz. 9ºº  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                      Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                     w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                Monika Hoffmann - Grabowska          

                      O G Ł O S Z E N I E

           Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.  ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 6/8 o powierzchni użytkowej 23,00 m2.

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 –  18,00 zł

2. wadium – 509,22 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,18 zł/m²

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o godz. 12ºº  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                      Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                     w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                               Monika Hoffmann - Grabowska             

                 O G Ł O S Z E N I E

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej 46,33 m2.

1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2  9,00 zł

2. wadium – 512,87 zł

3. postąpienie nie mniej niż  –  0,09 zł/m²

Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 12.07.2017 r  o godz. 10ºº  w siedzibie Spółki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu  na konto TBS w Brzezinach Sp.  z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.

Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                    w Brzezinach Sp. z o.o.

                                                                                 Monika Hoffmann - Grabowska 

                                                                  

                                                                                   Brzeziny, dn. 28 czerwca 2017 r.

                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E            

Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w  Brzezinach  Sp.  z  o.o. , 
ul.  Św.  Anny  57,  95-060  Brzeziny,  informuje,  iż  posiada wolne  lokale  mieszkalne przeznaczone  do zasiedlenia:

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 13

     -  powierzchnia  użytkowa   25,44 m2

     -  wysokość  kaucji  1 404,29 zł

     przy  ul. Staszica 8 B m.6

     -  powierzchnia  użytkowa   38,65 m2

     -  wysokość  kaucji  2 411,76 zł

     przy  ul. Staszica 8 C m. 26

     -  powierzchnia  użytkowa   49,43 m2

     -  wysokość  kaucji  3 084,43 zł

     przy  ul. Mickiewicza 10 m. 16

     -  powierzchnia  użytkowa   33,66 m2         

     -  wysokość  kaucji  1 858,03 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 4

     -  powierzchnia  użytkowa   79,62 m2

     -  wysokość  kaucji  4 968,29 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 8 m.12

     -  powierzchnia  użytkowa   19.76 m2         

     -  wysokość  kaucji  948,48 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 8 m. 7

     -  powierzchnia  użytkowa   52,92 m2

     -  wysokość  kaucji  2 921,18 zł

     przy  ul. Okrzei 3 m.8

     -  powierzchnia  użytkowa   19,62 m2

     -  wysokość  kaucji  1 130,11 zł

            Warunki  do  spełnienia  przez  osoby  ubiegające  się  o  przydział  lokalu 

-  ubiegający  się  o  lokal  nie  posiadają  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego,

-  posiadają  udokumentowane  dochody  zapewniające  pokrycie  kosztów  związanych 
 z  najmem  lokalu,

-  wpłacą  należną  kaucję  mieszkaniową  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,

-  ubiegający  się  o  przydział  lokalu,  nie byli właścicielem  lub  współwłaścicielem lokalu  mieszkalnego  lub  domu  jednorodzinnego  w  okresie  ostatnich  5  lat.            

Termin  składania  wniosków  na  przedstawione lokale mieszkalne upływa  z  dniem 12 lipca 2017 roku o  godz.9.00

Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.tbsbrzeziny.pl   w zakładce oferta oraz
w sekretariacie Spółki (pokój nr 5).

                                                                                           Monika Hoffmann-Grabowska

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                                 w Brzezinach Sp. z o.o.   

                                                                                                                                                                                                     

  

Brzeziny, dnia 20.06.2017 roku                

                                                        O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57,

95 – 060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wymianę istniejącej stolarki okiennej znajdującej się w lokalach mieszkalnych oraz budynkach stanowiących własność Spółki TBS w Brzezinach na stolarkę PCV w kolorze białym wraz z montażem parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym oraz wymianę istniejącej stolarki drzwiowej.

Wykaz lokalizacji udostępniony jest w siedzibie Spółki  (pokój nr 3) w godzinach pracy od dnia 20 czerwca 2017 roku lub za pośrednictwem poczty e-mail po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Stolarkę należy wycenić według własnych obmiarów.

Kryterium  wyboru oferty:     - cena  100%

Kryterium składania ofert:     - do 03 lipca 2017 roku do godziny 10.00

 Miejsce składania ofert: 

- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „ Wymiana stolarki”, należy składać w sekretariacie (pokój nr 5) w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty.

 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc.

Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki  telefonicznie pod nr  46-874-26-21 wewn. 29, lub 502-143-791.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

                                                                                              Monika Hoffmann-Grabowska

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                              Towarzystwa Budownictwa Społecznego

                                                                                                 w Brzezinach Sp. z o.o.   

                                                                                       

                                                                                                                                    

   Brzeziny, dnia 09.06.2017 roku

 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka  z o.o.  zatrudni na

 stanowisko MURARZ 

  /umowa  o  pracę na zastępstwo/

 Wymagania niezbędne:

 1.       Wykształcenie zawodowe.

2.       Doświadczenie na stanowisku murarz  minimum 2 lata.

 3.       Prawo jazdy kat B.

 4.      Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

 Zakres  wykonywania zadań  na stanowisku:

 Umiejętność  wykonywania robót murarskich i tynkarskich w zakresie uzupełnienia oraz odtwarzania brakujących elementów architektonicznych, uzupełniania ubytków murów
i tynków, wykonywanie otworów w ścianach i stropach, zasklepianie, wznoszenie
i naprawianie ścian, konstrukcji z różnych materiałów.

 CV  należy  składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@tbsbrzeziny.pl, poczty na adres 95-060 Brzeziny ,  ul. Św. Anny 57  lub osobiście  w  siedzibie Spółki pokój nr 5 tel. 46 874 36 25 w. 21 do dnia 19.06.2017 r.

 

                Brzeziny, dn. 09.06.2017 roku

 

OGŁOSZENIE

        Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez  TBS w Brzezinach Sp. z o.o.

 - Szczegółowy zakres prac /zestawienie tabelaryczne/ stanowi załącznik nr 1,

- Wykazy budynków wraz z ilością znajdujących się  lokali stanowią załączniki nr 2, 2a, 2b i 2c.

 Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 % 

 Termin składania ofert: - do dnia 19.06.2017 r. do godz. 12.00 (włącznie)

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 01-07-2017 r. do dnia 30-06-2017 r.

 Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem:

 „Świadczenie usług kominiarskich” należy składać w siedzibie Spółki TBS ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok. nr 5 (sekretariat).

 Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal

 Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki (pokój nr 3) lub telefonicznie (46) 874-26-21

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia  od jego wyboru bez podania przyczyny.  

 

załącznik nr1 

załącznik nr 2, 2a, 2b i 2c

 

Monika Hoffmann-Grabowska

Prezes Zarządu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.

 

  

Brzeziny, dn. 29.05.2017 roku

 

Rada Nadzorcza

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach

 

 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

                           PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

                      Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach

ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

 

za rok obrotowy 2016

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok

    obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy

    sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia     sytuację   majątkową, finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

 

 II. Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016:

1. Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności w celu złożenia stosownych wyjaśnień i    informacji na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 ponosi biegły rewident.

2. Biegły rewident będzie zobowiązany do obecności w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania, dopuszcza się w razie potrzeby uczestnictwo biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident będzie powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

III. Oferta biegłego rewidenta, dotycząca badania sprawozdania finansowego Spółki

powinna zawierać w szczególności:

a) informacje o oferencie:

- forma prowadzonej działalności

- aktualny odpis z właściwego rejestru;

- aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent;

- poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

- informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

- kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

b) cenę netto i brutto za badanie i sporządzenie dokumentów, przeprowadzenie prac określonych w pkt. 1 i 2, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane

z przeprowadzeniem badania,

c) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

d) opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów

gospodarczych, w których przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie

e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz z udziałem w inwentaryzacji.

IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach -  w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2017 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.

V. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2017 r. do godziny 10.00 na adres: Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach, ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny.

VI. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego Spółki w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach za rok obrotowy 2016” należy złożyć w sekretariacie Spółki. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.

Dodatkowych informacji udziela Pani Grażyna Kaźmierczak – Główny Księgowy – telefon 502 183 940.

VII. Wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 01.06.2017 r.

VIII. Oferty nie spełniające ww. kryteriów oraz złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz do przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

 

 

                                                                               

                                                  OGŁOSZENIE

 

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

              

      Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o.

 - Szczegółowy zakres prac /zestawienie tabelaryczne/ stanowi załącznik nr 1,

 - Wykazy budynków wraz z ilością znajdujących się  lokali stanowią załączniki nr 2, 2a, 2b i 2c.

 Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 % 

 Termin składania ofert: - do dnia 30.05.2017 r. do godz. 12.00 (włącznie)

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 01-06-2017 r. do dnia 31-05-2017 r.

 Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem:

 „Świadczenie usług kominiarskich” należy składać w siedzibie Spółki TBS ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok. nr 5 (sekretariat).

 Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal

 Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki (pokój nr 3) lub telefonicznie (46) 874-26-21

 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia  od jego wyboru bez podania przyczyny.

załącznik nr1 

załącznik nr 2, 2a, 2b i 2c

Monika Hoffmann-Grabowska

Prezes Zarządu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka  z o.o.  zatrudni na stanowisko MURARZ

 

 /umowa  o  pracę na zastępstwo/

 

Wymagania niezbędne:

 1.       Wykształcenie zawodowe

2.       Doświadczenie na stanowisku murarz  minimum 2 lata

 3.       Prawo jazdy kat B

 4.       Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na oferowanym stanowisku

  Zakres  wykonywania zadań  na stanowisku:

 Umiejętność  wykonywania robót murarskich i tynkarskich w zakresie uzupełnienia oraz odtwarzania brakujących elementów architektonicznych, uzupełniania ubytków murów i tynków, wykonywanie otworów w ścianach i stropach, zasklepianie, wznoszenie i naprawianie ścian, konstrukcji z różnych  materiałów

 CV  należy  składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@tbsbrzeziny.pl, poczty na adres 95-060 Brzeziny ,  ul. Św.  Anny 57  lub osobiście  w  siedzibie Spółki pokój nr 5 tel. 46 874 36 25 w. 21 do dnia 31.05.2017 r.

  

 

        

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach  Sp.  z o.o.
z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wszelkie czynności mające na celu

 zapewnienie prawidłowych usług w zakresie BHP i PPOŻ wynikających z Kodeksu Pracy i obejmujących czynności wskazane w rozporządzeniu, w tym w    szczególności:

- przeprowadzenie raz w roku problemowej oraz raz w roku kompleksowej kontroli w zakresie

   bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających

   na celu likwidację stwierdzonych zagrożeń, braków i nieprawidłowości,

- przeprowadzanie raz w roku kontroli przestrzegania przepisów ochrony ppoż. w zakresie

   przestrzegania przepisów ogólnych i wynikających z miejscowej instrukcji bezpieczeństwa

   pożarowego,

- sporządzanie i przedstawianie Zleceniodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu

   bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i

   organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników

   oraz poprawę warunków pracy,

- inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy różnych form popularyzacji

   problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż., - współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub    osobami, w szczególności w zakresie

 organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia

   właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

 - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków

   przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także

   przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

   środowisku pracy,

 - doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują

   czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru

   najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 - udział w  dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 - udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie

   propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych

   zapewniających poprawę stanu bhp,

 - udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części,

   a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp

   w tych założeniach i dokumentacji,

 - udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów

   budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,

 - współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

   a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz

   przedkładanie Zleceniodawcy wniosków wynikających z wyników tych badań,

 - współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania

   badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,

   występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz

   sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami oraz współpraca z

   laboratoriami innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu  środowiska naturalnego,

   działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych

   przepisach,

 - udział przedstawiciela Zleceniobiorcy w pracach powołanej przez Zleceniodawcę komisji

   bhp oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym

   zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

 - opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy

   oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,

 - udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę

   bhp i ochrony ppoż. z wyłączeniem instrukcji  bezpieczeństwa ppoż. z planem ewakuacji oraz

   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych

   dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,

 - udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu

   wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań

   na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków oraz sporządzanie

   dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz wypadków zrównanych z

   wypadkami przy pracy,

 - zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz niwo wprowadzanych

   procesach pracy jak również przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania

   wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

 - przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego w siedzibie głównej Zleceniodawcy w

   Brzezinach, ul. Św. Anny 57, bez względu na ilość osób,

 - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,

 - współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy,

   Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed Państwową Strażą Pożarną.

 

    Kryterium wyboru ofert: cena 100%

    Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 12.00

    Miejsce i sposób składania ofert :

 - osobiście w siedzibie spółki TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pokój nr 5

 - pocztą na adres siedziby Spółki lub

 - pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   Bliższych informacji udziela sekretariat Spółki, pokój nr 5 lub telefonicznie:  (46) 874 36 25.

   Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od jego wyboru bez

    podania przyczyny.

                                                                            

                                                                                 

 

                                                                                          Brzeziny,  dn. 16 maja 2017 roku

 

 

 

                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E            

 

Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w  Brzezinach  Sp.  z  o.o. , 
ul.  Św.  Anny  57,  95-060  Brzeziny,  informuje,  iż  posiada wolne  lokale  mieszkalne przeznaczone  do zasiedlenia:

      przy  ul. Świętej Anny 1 m. 7

      -  powierzchnia  użytkowa   27,56 m2

      -  wysokość  kaucji  1 719,72 zł

     przy  ul. Świętej Anny 16 m. 11

     -  powierzchnia  użytkowa   53,17 m2

     -  wysokość  kaucji  2 934,96 zł

     przy  ul. Świętej Anny 16 m. 6

     -  powierzchnia  użytkowa   20,90 m2

     -  wysokość  kaucji  1 153,68 zł

     przy  ul. Przechodniej 1/3 m. 3A

     -  powierzchnia  użytkowa   27,00 m2         

      -  wysokość  kaucji  1 490,40 zł

    przy  ul. Świętej Anny  53 m. 2

     -  powierzchnia  użytkowa   25,00 m2

     -  wysokość  kaucji  1 140,00 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 6

     -  powierzchnia  użytkowa   34,49 m2         

     -  wysokość  kaucji  1 903,80 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 10

     -  powierzchnia  użytkowa   24,20 m2

     -  wysokość  kaucji  1 103,52 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 13

     -  powierzchnia  użytkowa   25,44 m2

     -  wysokość  kaucji  1 404,24 zł

     przy  Pl. Jana Pawła II 6 m. 6

     -  powierzchnia  użytkowa   31,86 m2

     -  wysokość  kaucji   1 529,28 zł

             Warunki  do  spełnienia  przez  osoby  ubiegające  się  o  przydział  lokalu

 -  ubiegający  się  o  lokal  nie  posiadają  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego,

-  posiadają  udokumentowane  dochody  zapewniające  pokrycie  kosztów  związanych 
 z  najmem  lokalu,

 -  wpłacą  należną  kaucję  mieszkaniową  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,

 -  ubiegający  się  o  przydział  lokalu,  nie byli właścicielem  lub  współwłaścicielem lokalu  mieszkalnego  lub  domu  jednorodzinnego  w  okresie   ostatnich  5  lat.

              Termin  składania  wniosków  na  przedstawione lokale mieszkalne upływa  z  dniem  
                                                        31 maja 2017 roku o  godz.  9.00

  Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.tbsbrzeziny.pl   w zakładce oferta oraz
                                           w sekretariacie Spółki (pokój nr 5).

     wzór do pobrania i wydruku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Monika  Hoffmann – Grabowska

                                                                        Prezes  Zarządu

                                                                Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego

                                                                        w  Brzezinach

 

 

Brzeziny, dn. 28.04.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert
na usługę kontroli i doradztwa rachunkowo-biznesowego

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. zaprasza firmy lub osoby fizyczne do składania ofert na przeprowadzenie kontroli i doradztwa rachunkowo-biznesowego w TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w zakresie:

 

- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- płynności finansowej spółki,
- optymalizacji i kalkulacji kosztów,
- procesu inwestycyjnego,
- działalności operacyjnej spółki,
- procesów konserwacyjno-remontowych posiadanych zasobów,
- polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi,
- dokumentacji wewnętrznej,
- przygotowania planu restrukturyzacji i rozwoju spółki na lata 2017-2020,
- przygotowania długo- i krótkookresowej strategii inwestycyjnej.

Termin realizacji: 08.05.2017r. – 08.08.2017r.

 

Wymagania dotyczące wykonawcy
- wykonawca usługi winien posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przedmiocie zamówienia
- powyższy warunek spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunek ten spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie, która wykonywać będzie usługę u zamawiającego.

 

Termin złożenia ofert
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Kontrola i doradztwo rachunkowo-biznesowe”  należy złożyć w siedzibie TBS w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Świętej Anny 57, 95-060 Brzeziny lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@tbsbrzeziny.pl do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 12.00.

 

Oferty cenowe otrzymane po terminie nie będą uwzględniane. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena usługi.

 

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują TBS w Brzezinach Sp. z o.o. do zawarcia umowy z Wykonawcą.

 

 

 

Prezes Zarządu
Monika Hoffmann-Grabowska

 

 

 

 

 

TBS w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. windykacji. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za administrowanie sprawami windykacyjnymi na etapie sądowym/egzekucyjnym.  

 

Zakres obowiązków :

 

 • Bezpośredni kontakt z klientem/dłużnikiem (telefoniczny i osobisty);
 • Negocjowanie warunków spłaty zadłużenia;
 • Sporządzanie pism do klientów/dłużników - porozumień, pozwów, wniosków egzekucyjnych oraz innych pism;
 • Współpraca z kontrahentami zewnętrznymi, np. kancelaria prawna, kancelarie komornicze, itp. ;
 • Raportowanie na potrzeby wewnętrzne spółki.

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe (prawo lub administracja) ;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w wewnętrznym dziale windykacji lub firmie windykacyjnej;
 • Praktyczna znajomość procesu windykacji, prawa cywilnego, postępowania cywilnego – w szczególności: postępowanie nakazowe, postępowanie egzekucyjne;
 • Doświadczenie w tworzeniu i weryfikowaniu dokumentów prawnych (m.in. wezwania do zapłaty, ugody, porozumienia);
 • Znajomość zagadnień prawnych, podstaw negocjacji, umiejętność perswazji;
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ;.
 • Dobra znajomość obsługi komputera m.in. pakietu MS Office (Excel) oraz umiejętność korzystania z różnych narzędzi systemowych;
 • Dobra organizacja pracy własnej (samodzielność);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dokładność, dyscyplina i terminowość  w realizacji działań; umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność.
 • Asertywność i zdecydowanie w komunikacji.
 • Dyspozycyjność. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

  zatrudni specjalistę ds. administracyjno-technicznych

Wymagania:

  - wykształcenie wyższe budowlane lub średnie budowlane plus wyższe innej specjalności,
  - co najmniej pięcioletni staż pracy, mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
  - umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
  - znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, prawo budowlane,  prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz przepisy prawa miejscowego,
  - obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność,
  - wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - uprawnienia budowlane,
  - znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.
 

Oferty prosimy przysyłać na adres e-mail: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

 ZATRUDNI KSIĘGOWĄ.

Opis stanowiska:

      - znajomość zagadnień czynszowych

      - czas pracy 7:00 - 15:00

Wymagania:

       - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowaniu

       - dobra organizacja czasu pracy, rzetelność

Oferty prosimy przesyłać do 31 marca 2017r na adres e-mail:

sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 
 

Copyright © 2007 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Korzystanie z witryny tbsbrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).