OGŁOSZENIE

 

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

              

      Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o.

 - Szczegółowy zakres prac /zestawienie tabelaryczne/ stanowi załącznik nr 1,

 - Wykazy budynków wraz z ilością znajdujących się  lokali stanowią załączniki nr 2, 2a, 2b i 2c.

 Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 % 

 Termin składania ofert: - do dnia 30.05.2017 r. do godz. 12.00 (włącznie)

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 01-06-2017 r. do dnia 31-05-2017 r.

 Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem:

 „Świadczenie usług kominiarskich” należy składać w siedzibie Spółki TBS ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pok. nr 5 (sekretariat).

 Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal

 Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki (pokój nr 3) lub telefonicznie (46) 874-26-21

 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia  od jego wyboru bez podania przyczyny.

załącznik nr1 

załącznik nr 2, 2a, 2b i 2c

Monika Hoffmann-Grabowska

Prezes Zarządu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka  z o.o.  zatrudni na stanowisko MURARZ

 

 /umowa  o  pracę na zastępstwo/

 

Wymagania niezbędne:

 1.       Wykształcenie zawodowe

2.       Doświadczenie na stanowisku murarz  minimum 2 lata

 3.       Prawo jazdy kat B

 4.       Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na oferowanym stanowisku

  Zakres  wykonywania zadań  na stanowisku:

 Umiejętność  wykonywania robót murarskich i tynkarskich w zakresie uzupełnienia oraz odtwarzania brakujących elementów architektonicznych, uzupełniania ubytków murów i tynków, wykonywanie otworów w ścianach i stropach, zasklepianie, wznoszenie i naprawianie ścian, konstrukcji z różnych  materiałów

 CV  należy  składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@tbsbrzeziny.pl, poczty na adres 95-060 Brzeziny ,  ul. Św.  Anny 57  lub osobiście  w  siedzibie Spółki pokój nr 5 tel. 46 874 36 25 w. 21 do dnia 31.05.2017 r.

  

 

        

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach  Sp.  z o.o.
z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wszelkie czynności mające na celu

 zapewnienie prawidłowych usług w zakresie BHP i PPOŻ wynikających z Kodeksu Pracy i obejmujących czynności wskazane w rozporządzeniu, w tym w    szczególności:

- przeprowadzenie raz w roku problemowej oraz raz w roku kompleksowej kontroli w zakresie

   bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających

   na celu likwidację stwierdzonych zagrożeń, braków i nieprawidłowości,

- przeprowadzanie raz w roku kontroli przestrzegania przepisów ochrony ppoż. w zakresie

   przestrzegania przepisów ogólnych i wynikających z miejscowej instrukcji bezpieczeństwa

   pożarowego,

- sporządzanie i przedstawianie Zleceniodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu

   bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i

   organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników

   oraz poprawę warunków pracy,

- inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy różnych form popularyzacji

   problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż., - współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub    osobami, w szczególności w zakresie

 organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia

   właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

 - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków

   przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także

   przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

   środowisku pracy,

 - doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują

   czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru

   najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 - udział w  dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 - udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie

   propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych

   zapewniających poprawę stanu bhp,

 - udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części,

   a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp

   w tych założeniach i dokumentacji,

 - udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów

   budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,

 - współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

   a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz

   przedkładanie Zleceniodawcy wniosków wynikających z wyników tych badań,

 - współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania

   badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,

   występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz

   sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami oraz współpraca z

   laboratoriami innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu  środowiska naturalnego,

   działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych

   przepisach,

 - udział przedstawiciela Zleceniobiorcy w pracach powołanej przez Zleceniodawcę komisji

   bhp oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym

   zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

 - opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy

   oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,

 - udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę

   bhp i ochrony ppoż. z wyłączeniem instrukcji  bezpieczeństwa ppoż. z planem ewakuacji oraz

   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych

   dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,

 - udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu

   wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań

   na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków oraz sporządzanie

   dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz wypadków zrównanych z

   wypadkami przy pracy,

 - zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz niwo wprowadzanych

   procesach pracy jak również przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania

   wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

 - przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego w siedzibie głównej Zleceniodawcy w

   Brzezinach, ul. Św. Anny 57, bez względu na ilość osób,

 - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,

 - współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy,

   Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed Państwową Strażą Pożarną.

 

    Kryterium wyboru ofert: cena 100%

    Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 12.00

    Miejsce i sposób składania ofert :

 - osobiście w siedzibie spółki TBS w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, pokój nr 5

 - pocztą na adres siedziby Spółki lub

 - pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@tbsbrzeziny.pl

   Bliższych informacji udziela sekretariat Spółki, pokój nr 5 lub telefonicznie:  (46) 874 36 25.

   Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od jego wyboru bez

    podania przyczyny.

                                                                            

                                                                                 

 

                                                                                          Brzeziny,  dn. 16 maja 2017 roku

 

 

 

                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E            

 

Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w  Brzezinach  Sp.  z  o.o. , 
ul.  Św.  Anny  57,  95-060  Brzeziny,  informuje,  iż  posiada wolne  lokale  mieszkalne przeznaczone  do zasiedlenia:

      przy  ul. Świętej Anny 1 m. 7

      -  powierzchnia  użytkowa   27,56 m2

      -  wysokość  kaucji  1 719,72 zł

     przy  ul. Świętej Anny 16 m. 11

     -  powierzchnia  użytkowa   53,17 m2

     -  wysokość  kaucji  2 934,96 zł

     przy  ul. Świętej Anny 16 m. 6

     -  powierzchnia  użytkowa   20,90 m2

     -  wysokość  kaucji  1 153,68 zł

     przy  ul. Przechodniej 1/3 m. 3A

     -  powierzchnia  użytkowa   27,00 m2         

      -  wysokość  kaucji  1 490,40 zł

    przy  ul. Świętej Anny  53 m. 2

     -  powierzchnia  użytkowa   25,00 m2

     -  wysokość  kaucji  1 140,00 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 6

     -  powierzchnia  użytkowa   34,49 m2         

     -  wysokość  kaucji  1 903,80 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 10

     -  powierzchnia  użytkowa   24,20 m2

     -  wysokość  kaucji  1 103,52 zł

     przy  ul. Sienkiewicza 1 m. 13

     -  powierzchnia  użytkowa   25,44 m2

     -  wysokość  kaucji  1 404,24 zł

     przy  Pl. Jana Pawła II 6 m. 6

     -  powierzchnia  użytkowa   31,86 m2

     -  wysokość  kaucji   1 529,28 zł

             Warunki  do  spełnienia  przez  osoby  ubiegające  się  o  przydział  lokalu

 -  ubiegający  się  o  lokal  nie  posiadają  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego,

-  posiadają  udokumentowane  dochody  zapewniające  pokrycie  kosztów  związanych 
 z  najmem  lokalu,

 -  wpłacą  należną  kaucję  mieszkaniową  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,

 -  ubiegający  się  o  przydział  lokalu,  nie byli właścicielem  lub  współwłaścicielem lokalu  mieszkalnego  lub  domu  jednorodzinnego  w  okresie   ostatnich  5  lat.

              Termin  składania  wniosków  na  przedstawione lokale mieszkalne upływa  z  dniem  
                                                        31 maja 2017 roku o  godz.  9.00

  Druk wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.tbsbrzeziny.pl   w zakładce oferta oraz
                                           w sekretariacie Spółki (pokój nr 5).

     wzór do pobrania i wydruku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Monika  Hoffmann – Grabowska

                                                                        Prezes  Zarządu

                                                                Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego

                                                                        w  Brzezinach

 

 

Brzeziny, dn. 28.04.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert
na usługę kontroli i doradztwa rachunkowo-biznesowego

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. zaprasza firmy lub osoby fizyczne do składania ofert na przeprowadzenie kontroli i doradztwa rachunkowo-biznesowego w TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w zakresie:

 

- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- płynności finansowej spółki,
- optymalizacji i kalkulacji kosztów,
- procesu inwestycyjnego,
- działalności operacyjnej spółki,
- procesów konserwacyjno-remontowych posiadanych zasobów,
- polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi,
- dokumentacji wewnętrznej,
- przygotowania planu restrukturyzacji i rozwoju spółki na lata 2017-2020,
- przygotowania długo- i krótkookresowej strategii inwestycyjnej.

Termin realizacji: 08.05.2017r. – 08.08.2017r.

 

Wymagania dotyczące wykonawcy
- wykonawca usługi winien posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przedmiocie zamówienia
- powyższy warunek spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunek ten spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie, która wykonywać będzie usługę u zamawiającego.

 

Termin złożenia ofert
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Kontrola i doradztwo rachunkowo-biznesowe”  należy złożyć w siedzibie TBS w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Świętej Anny 57, 95-060 Brzeziny lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@tbsbrzeziny.pl do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 12.00.

 

Oferty cenowe otrzymane po terminie nie będą uwzględniane. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena usługi.

 

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują TBS w Brzezinach Sp. z o.o. do zawarcia umowy z Wykonawcą.

 

 

 

Prezes Zarządu
Monika Hoffmann-Grabowska

 

 

 

 

 

TBS w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. windykacji. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za administrowanie sprawami windykacyjnymi na etapie sądowym/egzekucyjnym.  

 

Zakres obowiązków :

 

 • Bezpośredni kontakt z klientem/dłużnikiem (telefoniczny i osobisty);
 • Negocjowanie warunków spłaty zadłużenia;
 • Sporządzanie pism do klientów/dłużników - porozumień, pozwów, wniosków egzekucyjnych oraz innych pism;
 • Współpraca z kontrahentami zewnętrznymi, np. kancelaria prawna, kancelarie komornicze, itp. ;
 • Raportowanie na potrzeby wewnętrzne spółki.

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe (prawo lub administracja) ;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w wewnętrznym dziale windykacji lub firmie windykacyjnej;
 • Praktyczna znajomość procesu windykacji, prawa cywilnego, postępowania cywilnego – w szczególności: postępowanie nakazowe, postępowanie egzekucyjne;
 • Doświadczenie w tworzeniu i weryfikowaniu dokumentów prawnych (m.in. wezwania do zapłaty, ugody, porozumienia);
 • Znajomość zagadnień prawnych, podstaw negocjacji, umiejętność perswazji;
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ;.
 • Dobra znajomość obsługi komputera m.in. pakietu MS Office (Excel) oraz umiejętność korzystania z różnych narzędzi systemowych;
 • Dobra organizacja pracy własnej (samodzielność);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dokładność, dyscyplina i terminowość  w realizacji działań; umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność.
 • Asertywność i zdecydowanie w komunikacji.
 • Dyspozycyjność. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

  zatrudni specjalistę ds. administracyjno-technicznych

Wymagania:

  - wykształcenie wyższe budowlane lub średnie budowlane plus wyższe innej specjalności,
  - co najmniej pięcioletni staż pracy, mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
  - umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
  - znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, prawo budowlane,  prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz przepisy prawa miejscowego,
  - obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność,
  - wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - uprawnienia budowlane,
  - znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych.
 

Oferty prosimy przysyłać na adres e-mail: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

 ZATRUDNI KSIĘGOWĄ.

Opis stanowiska:

      - znajomość zagadnień czynszowych

      - czas pracy 7:00 - 15:00

Wymagania:

       - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowaniu

       - dobra organizacja czasu pracy, rzetelność

Oferty prosimy przesyłać do 31 marca 2017r na adres e-mail:

sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 
 

Copyright © 2007 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Korzystanie z witryny tbsbrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).