Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów              i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 6 przy ul. Świętej Anny 20 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów              i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

Termin składania ofert:

– do dnia 04.03.2019 r. do godz. 12ºº(włącznie)

Miejsce składania ofert:

– oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku przy ul. Świętej Anny 20 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j. w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8ºº – 14ºº od poniedziałku do piątku lub drogą elektroniczną na adres : sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Projektant przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem

Monika Hoffmann- Grabowska

Prezes Zarządu

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.