Remont balkonów – 4 szt. na elewacji budynku oficyny przy ul. Staszica 6 w Brzezinach  zgodnie z projektem budowlanym

O G Ł O S Z E N I E

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy  ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 11 przy ul. Staszica 6  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont balkonów – 4 szt. na elewacji budynku oficyny przy ul. Staszica 6 w Brzezinach  zgodnie z projektem budowlanym.

 

Projekt budowlany do wglądu w siedzibie zarządcy TBS w Brzezinach Sp. z o.o.,  ul. Św. Anny 57 pokój nr 3 w godz. 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.

 

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

Termin składania ofert:

– do dnia 12.04.2019 r. do godz. 1400 (włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

– oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont balkonów budynku przy ul. Staszica 6 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualną polisę ubezpieczeniową OC.

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem
Monika Hoffmann- Grabowska
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.