Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i obudowy klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, Remont dwóch klatek schodowych, Remont budynku gospodarczego, Remont nawierzchni podwórka wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

O G Ł O S Z E N I E

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Świętej Anny 1  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i obudowy klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem,

Remont dwóch klatek schodowych,

Remont budynku gospodarczego,

Remont nawierzchni podwórka,

wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

 

Obmiary należy wykonać we własnym zakresie.

 

Kryterium wyboru oferty:

– cena 100%

Termin składania ofert:

– do dnia 12.04.2019 r. do godz. 1400 (włącznie)

 

Miejsce składania ofert:

– oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Remont budynku przy ul. Świętej Anny 1 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualną polisę ubezpieczeniową OC.

Bliższych informacji udziela dział DZM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Z poważaniem

Monika Hoffmann- Grabowska

Prezes Zarządu

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.