KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU TBS w Brzezinach sp. z o.o.

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU TBS w Brzezinach sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

A. Wymagania konieczne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Wykształcenie –wyższe w szczególności preferowane jest prawnicze, zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomiczne lub budowlane.

3. Minimum dziesięcioletni staż pracy.

4. Korzystanie w pełni z praw publicznych.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.

7. Niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe.

8. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółek z udziałem gminy, przepisów o gospodarce komunalnej, o własności lokali i o finansach publicznych.

B. Oferta (zgłoszenie) powinno zawierać:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające minimum dziesięcioletni staż pracy,

4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,

7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym za przestępstwa skarbowe,

8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe,

9. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacji,

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,

11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

12. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopia dowodu osobistego),

Dokumenty dołącza się w oryginałach lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata ich kserokopii.

C. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami.

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu TBS w Brzezinach sp. z o.o.” z dopiskiem „nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 08 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00 w siedzibie (sekretariat) Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby spółki.

D. Informacje dodatkowe:

1.Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

2.Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z. o. o.
Anna Jekiel- Zakrzewska

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu TBS