Zaproszenie do składnia ofert na wykonanie termomodernizacji ścian wschodniej i zachodniej oraz malowania ścian południowej i północnej budynku  przy ul. Reformackiej 6/8 zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

 

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr  9  przy ul. Reformacka 6/8 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 20 września  2019 r. oferty na:

Wykonanie termomodernizacji ścian wschodniej i zachodniej oraz malowania ścian południowej i północnej budynku  przy ul. Reformackiej 6/8 zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowej i zgodnej  ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia  10 maja 2020 r.

Zamawiający wymaga  ponadto :

– udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót,

– posiadanie przez wykonawcę stosownych uprawnień i  ubezpieczeń,

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji  robót budowlanych o zakresie i wartości porównywalnej do zakresu i wartości  robót będących przedmiotem zapytania, udokumentowane  kserokopiami referencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 20 września 2019 r.do godz. 1300 lub,  w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria : cena, gwarancja, doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9 przy ul. Reformacka 6/8 w Brzezinach.

Dokumentację projektową udostępnia Dział Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem: Barbara Kozłowska tel. 502 143 791

 

LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW PONIŻEJ:
http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/09/SKMBT_22319091613030.pdf

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY!

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.