Zaproszenie do składnia ofert na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych TBS w Brzezinach spółka z o.o. polegających na przebudowie trzech pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Moniuszki i przy ul. Mickiewicza w Brzezinach.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57,zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie

robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych TBS w Brzezinach spółka z o.o. polegających na przebudowie trzech pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Moniuszki i przy ul. Mickiewicza w Brzezinach.

Wykaz lokali mieszkalnych, w których znajdują się zakwalifikowane do przebudowy piece kaflowe do pobrania w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., Dział Zarządzania Majątkiem w okresie od 10 do 18 października 2019 roku.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oględzin poszczególnych pieców i uwzględnienia w oferowanej cenie wszystkich niezbędnych do wykonania prac w celu prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót, w tym kosztów usunięcia i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

Materiały do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z przebudowy w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach oraz do wykonania prac porządkowych po robotach zduńskich w lokalu mieszkalnym.

Cena oferty obejmować musi całkowity koszt realizacji zamówienia w wartości brutto w podziale na poszczególne lokale.

Cena oferty stanowi cenę ryczałtową, nie podlegającą zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 13 listopada 2019 roku.

Zamawiający wymaga:

  1. posiadania przez wykonawcę stosownych uprawnień do występowania w obrocie prawnym oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
  2. posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac i czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  3. dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,
  4. doświadczenia w realizacji robót budowlanych o zakresie i wartości porównywalnej do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia,
  5. udzielenia co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty protokolarnego odbioru robót.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy wraz z dokumentami ( kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzającymi spełnianie wymagań zamawiającego,należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 21 października 2019 roku do godz. 14.00 lub w tym samym terminie przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający dokona wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: cena, oferowany okres gwarancji, doświadczenie wykonawcy.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Barbara Kozłowska, tel. 46 874 36 25 w godzinach 8.00-15.00 .

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

OŚWIADCZENIE I WZÓR OFERTY : http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/oswiadczemie-i-oferta.pdf