Zaproszenie do składnia ofert na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku przy ul. Mickiewicza 3 wraz z montażem samozamykacza i domofonu.

 

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 3 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 36) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 18 listopada2019 roku oferty na:

wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku przy ul. Mickiewicza 3 wraz z montażem samozamykacza i domofonu.

Zakres prac obejmuje wymontowanie istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, zamontowanie drzwi wejściowych zewnętrznych w kolorze brązowym z szybą oraz montaż samozamykacza wraz z wykonaniem instalacji domofonowej do 6 lokali mieszkalnych.

Wymiana obejmuje demontaż, montaż stolarki drzwiowej, podstawową obróbkę tynkarską, montaż samozamykacza i wykonanieinstalacjidomofonów do sześciu lokali mieszkalnych.

Oferowana cena stanowić musi cenę ryczałtową.

Stolarkę należy wycenić według własnych obmiarów.

Do oferty należy załączyć szkic proponowanych do zamontowania drzwi.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, tj. zamontowanie  drzwi:

1/ z PCV;

2/ aluminiowych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia do 23 grudnia 2019 roku.

Wymagany okres gwarancji  – 60 miesięcy.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje a Zamawiający zastrzega, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.    Wzór oświadczenia i oferty     

Do udzielania informacji i udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Zapraszamy do złożenia oferty.