ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BRZEZINY OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BRZEZINY OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. zostaje wprowadzony przez Miasto Brzeziny system pojemnikowy. Odpady komunalne gromadzone będą na posesjach w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce. Pojemniki dostarczy Wykonawca. Odpady „suche” gromadzone w pojemnikach należy zgniatać, aby zmniejszyć ich objętość.

Wykonawca odbierze odpady komunalne selektywnie zbierane w następujący sposób:

  • papier i tektura, opakowania z tektury, gromadzone w niebieskim pojemniku;
  • szkło (bezbarwne i kolorowe), opakowania ze szkła gromadzone w zielonym pojemniku;
  • metale, opakowania z metali i tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych gromadzone w żółtym pojemniku;
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, kuchennei opakowaniowe ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października) oraz popiół (w okresie od listopada do marca), gromadzone w jednym pojemniku;
  • pozostałości z sortowania (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w oddzielnym pojemniku;
  • odpady wielkogabarytowe odbierane 3 x razy w roku według ustalonego harmonogramu.

Pojemniki na odpady do odbioru muszą być wystawione przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej.

Kontrolę nad prawidłowością segregacji odpadów przez właściciela, będzie prowadziła firma odbierająca odpady komunalne. Wykonawca powiadomi Urząd Miasta o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości tj. umieszczania frakcji selektywnie zbieranej w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub umieszczania frakcji selektywnie zebranych w niewłaściwych pojemnikach do segregacji odpadów.  O fakcie tym Wykonawca powiadomi również właściciela nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowości, poprzez umieszczenie stosownej informacji „na pojemniku (naklejka, kartka zabezpieczona filią), co udokumentuje również fotograficznie.

Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości  zamieszkałych – zabudowa wielorodzinna:

  1. zmieszane odpady komunalne: dwa razy w tygodniu;
  2. odpady ulegające biodegradacji oraz popiół: dwa razy w tygodniu,
  3. odpady takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale: raz w tygodniu
  4. odpady takie jak szkło: raz na miesiąc.

Odbiór odpadów będzie się odbywał według ustalonego harmonogramu, który zostanie dostarczony na każdą nieruchomość przez firmę odbierającą odpady, poza tym zostanie umieszczony na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz dostępny będzie w aplikacji mobilnej.