Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej  wykonywanymi na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do 24 lutego 2020 roku oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej  wykonywanymi na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz zamawiającego usług polegających na pełnieniu nadzoru  inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej nad  robotami budowlanymi zlecanymi przez TBS w Brzezinach spółka z o.o. wraz z kontrolowaniem rozliczenia prac.

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w branży ogólnobudowlanej, w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186), a w szczególności: 

 • udział w czynnościach przekazania wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie,  w ciągu 48 godzin;
 • bieżącą kontrolę realizacji umowy z wykonawcą robót poprzez reprezentowanie zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z umową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości robót, użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • stwierdzenie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
 • żądanie dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • kontrolowanie stosowanych przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP;
 • stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego;
 • do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

Zamawiający planuje do realizacji roboty budowlane w zakresie:

 • przemurowywania kominów i remontu pokryć dachów budynków mieszkalnych;
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych;
 • remonty elewacji, balkonów, odtworzenia balkonów;
 • remonty klatek schodowych;
 • remonty lokali mieszkalnych.

 

 1. Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 

 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Wskazane, nie stanowiące wymogu bezwzględnego, jest spełnianie wymogów określonych w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2067 ze zm.).
 2. Okres realizacji usług do 31 grudnia 2020 roku, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie obowiązków dotyczących udziału wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych, realizacja usług będzie kontynuowana do końca upływu okresu gwarancyjnego robót, nad którym wykonawca sprawował nadzór inwestorski.
 3. Zamawiający przewiduje zawieranie odrębnej umowy na każde z zadań na warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
 4. Terminy wykonywania usług nadzoru nad poszczególnymi zadaniami (nadzorowanymi robotami budowlanymi) określane będą każdorazowo w umowach zawieranych odrębnie na każde z zadań zgodnie z terminami realizacji robót budowlanych.
 5. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji usług polegających na wykonywaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresierobót remontowych obejmujących remont elewacji, dachów, lokali, pomieszczeń wspólnego użytkowania i klatek schodowych, wykonywanie termomodernizacji budynków.
 6. Wykonawca zobowiązany jest określić wysokość procentową wynagrodzenia netto i brutto za wykonywanie czynności nadzoru, która naliczana będzie od określonej umową ceny ryczałtowej brutto za wykonanie prac remontowych odrębnie dla każdego zadania.
 7. Cena (wysokość procentowa) za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w okresie realizacji usług – do 31 grudnia 2020 roku, również w przypadku zwiększenia wartości nadzorowanych robót budowlanych spowodowanego koniecznością realizacji robót dodatkowych. Podana przez Wykonawcę cena obejmować musi wszystkie koszty realizacji usługi.

Złożone w postępowaniu oferty przedkładane będą  Wspólnotom Mieszkaniowym administrowanym przez TBS w Brzezinach spółka z o.o. oraz podmiotom, które zleciły Spółce zarządzanie nieruchomościami i w przypadku akceptacji przez te podmioty, istnieje możliwość powierzenia wyłonionemu wykonawcy nadzorowania robót budowlanych wykonywanych na rzecz tych podmiotów na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu, wzorze umowy i ofercie wybranego wykonawcy.

 • Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczeń:

 • o treści określonej załącznikiem nr 2 do zaproszenia do składania ofert;
 • o posiadaniu uprawnień budowlanych w wymaganym zakresie;
 • o wpisie do właściwej branżowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 1. Kryteriów, którymi są:

1/ określona procentowo (naliczana od wartości zamówienia brutto) cena brutto obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją usługi w zakresie, na zasadach i warunkach określonych projektem umowy oraz zaproszeniem do składania ofert,

2/ doświadczenie w realizacji usług nadzoru oceniane na podstawie zestawienia zrealizowanych usług sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do zaproszenia.

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ posiadanie aktualnego wpisu do właściwej branżowo Izby Inżynierów Budownictwa,

c/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

d/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/ , b/ i d/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 24 lutego 2020 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone zostaną negocjacje, a Zamawiający zastrzega, że w przypadku usług realizowanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych i podmiotów, na rzecz których TBS w Brzezinach spółka z o.o. świadczy usługi zarządzania, ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele właściwych podmiotów.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21.

Załączniki niezbędne do złożenia oferty