Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do 3 lipca 2020 roku oferty na opracowanie

operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach:

  • przy ul. Stefana Okrzei nr 3 m.19o pow. uż. 69,48 m2.
  • przy ul. Stanisława Staszica nr 6 m. 3 A o pow. uż. 40,00 m2,
  • przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 8 m. 2 o pow. uż. 49,89 m2.

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 30 lipca 2020 roku.

Zamawiający wymaga sporządzenia szkicu inwentaryzacyjnego dla wycenianego  lokalu.

W ofercie należy zawrzeć cenę ryczałtową sporządzenia każdego z operatów odrębnie, niepodlegającą waloryzacji obejmującą wszystkie nakłady niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniem podpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia).

Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

Kryterium oceny ofert stanowić będzie:

1/ cena za wykonanie opracowania,

Cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie określonym ofertą

waga –  80%,

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin realizacji

liczony ilością dni realizacji zamówienia od daty podpisania umowy

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin: termin określony w ofercie badanej) x

waga

Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wymaganych uprawnień,

b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

c/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie),

z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 3 lipca 2020 roku do godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Po uzyskaniu oferty, z wykonawcą mogą zostać przeprowadzone negocjacje, po których Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel. 46 874 26 21

Oświadczenie oferta i wzór umowy