Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 2 m 23 w Brzezinach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o przeznaczeniu do oddania na zasadach najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 78,91m² składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.

oznaczonego numerem 23 znajdującego się na drugim piętrze budynku położonego przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach.

Lokal wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna stawka  czynszu  najmu  przedmiotowego  lokalu  wynosi  5,20 zł/m2,  co  stanowi

410,33 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych 33/100) czynszu miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest wnosić na rachunek wynajmującego miesięczne opłaty z tytułu:

  • zaliczek za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków, podlegających rocznemu rozliczeniu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem,
  • opłat za odbiór odpadów naliczanych i pobieranych w kwotach określonych przez Radę Miasta Brzeziny, podlegających przekazaniu do Miasta Brzeziny.

Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony zgodnie z Regulaminem przyznawania lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. na rzecz osób spełniających wymogi określone powołanym Regulaminem.

Wnioski o wynajem lokalu należy złożyć w terminie do 19. 08. 2020 roku do godz. 1400

w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski muszą zawierać wszystkie informacje określone wzorem wniosku, który można pobrać

w  formie  elektronicznej ze  strony  TBS  w  Brzezinach spółka z o.o.  lub w formie  papierowej

w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od  800 do 1400po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy najmu bez podania przyczyn.

 

                Warunki najmu lokalu mieszkalnego nr 23  przy ul.  Sienkiewicza 2 w Brzezinach

I przedmiot najmu:

lokal mieszkalny o numerze 23 o powierzchni użytkowej 78,91m2 położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach składający się z:

– 2 pokoi,

– kuchni,

– przedpokoju

– łazienki

położony  na drugim piętrze

II Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową jako przyszły najemca zobowiązana będzie do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie ogrzewania z podłączeniem w uzgodnieniu z wynajmującym.

Powyższe nakłady nie podlegają zwrotowi i rozliczeniu z wynajmującym.

  1. Wyłoniony przez Komisję Mieszkaniową przyszły najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w kwocie stanowiącej dwunastokrotność miesięcznego czynszu najmu, tj. 4 923,98 zł, słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 98/100 na rachunek bankowy TBS spółka z o.o. nr  54 8781 0006 0040 3364 2000 0020.
  2. Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu, w terminie 7 dni roboczych od daty ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania uprawnienia do zawarcia umowy najmu, będzie zobowiązana zawrzeć z TBS w Brzezinach spółka z o.o. umowę przedwstępną, określającą obowiązki stron przed zawarciem przyrzeczonej umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
  3. Czynsz najmu naliczany będzie od daty określonej w umowie przedwstępnej, a wynajmujący zakreśli 30-dniowy (do 30 dni roboczych) okres, liczony od daty przekazania lokalu przyszłemu najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym, na wykonanie przez najemcę prac określonych w punkcie 3 warunków najmu. Za okres wyznaczony na przygotowanie lokalu do zamieszkania wynajmujący nie pobiera czynszu najmu, zaś opłaty za zużycie wody, ścieki i śmieci pobierane będą zgodnie z ilością osób zgłoszonych do zamieszkania.
  4. Nie dokonanie wpłaty kaucji lub nie podpisanie w wymaganym terminie umowy przedwstępnej najmu lokalu równoznaczne są z odstąpieniem od wniosku o przyznanie prawa najmu lokalu.

Regulamin przyznawania lokali

Wnioski o najem mieszkania z zasobów TBS