Zaproszenie do składania ofert na remont balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o.  z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 roku oferty na:

I Przedmiot zamówienia

remont balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach

w zakresie określonym projektem architektoniczno-budowlanym.

Wyciąg z dokumentacji projektowej, w tym przedmiar robót stanowią załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Dokumentacja projektowa remontu balkonu budynku oficyny przy ul. Świętej Anny 16 dostępna jest do wglądu w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Zarządzania Majątkiem.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

  1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową za wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z ich realizacją.
  2. Podstawą ustalenia ceny musi być kosztorys, który należy załączyć do oferty.
  3. Kosztorys musi zostać sporządzony w oparciu o załączony przedmiar oraz własną ocenę stanu technicznego przedmiotu umowy po przeprowadzeniu wizji lokalnej, jakiej Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terenie.
  4. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
  5. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada 2020 roku.
  6. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.
  7. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:

  1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia,
  2. kryteriów merytorycznych:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z dokumentacją, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x

waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z

tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 24 sierpnia 2020 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji, w szczególności dotyczących zakresu i przedmiarów robót,  udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia upoważniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

Oferta oświadczenie i wzór umowy

Opis projektu

Rysunki

Rysunek II

Rysunek III