Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania i prowadzenia  Pracowniczym Planem Kapitałowym z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Świętej Anny 57.

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zarządzania i prowadzenia  Pracowniczym Planem Kapitałowym z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Świętej Anny 57.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i zawarcie umowy na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Towarzystwie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.  zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu oraz na zasadach określonych w  Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

II Informacje o zamawiającym:

Zamawiający na dzień 31.07.2020 roku zatrudniał 26 osób w tym:

osoby do 54 lat- 12

osoby, które ukończyły 55 lat- 14

III Istotne warunki zamówienia.

 • Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zleceniodawcy.
 • Zapewnienie przez Oferenta wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:
  -przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych,
  dostarczenie materiałów informacyjnych na temat PPK
  -opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia.
 • Wsparcie formalno-prawne związane z przygotowanie PPK, min:
  -przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej
  -zapewnienie wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych w zakresie PPK,
  -opracowanie procedur wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania .
 • Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
  -oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)
  -dedykowany opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy
  -platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
  -dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników.
 • Przedłożenie wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zgodnie z Ustawą.
 • Przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie Oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi min 3 lata.
 • Przedłożenie przez Oferenta dokumentów potwierdzających średnioroczna stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez Oferenta.
 • Przedłożenie przez Oferenta wpisu do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

 

Termin składania ofert upływa 26.08.2020 roku o godz. 15:00

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@tbsbrzeziny.pl z dopiskiem w temacie ,, Oferta dotycząca zarządzania i prowadzenia PPK”.