Zaproszenie do składania ofert na częściowa wymiana obróbek blacharskich budynku frontowego oraz częściowa wymiana konstrukcji dachu budynku oficyny w nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei nr 3 w Brzezinach. 

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 3 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 27 sierpnia 2020 rokuoferty na wykonanie robót budowlanych:

częściowa wymiana obróbek blacharskich budynku frontowego oraz częściowa wymiana konstrukcji dachu budynku oficyny w nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei nr 3 w Brzezinach. 

I Przedmiot zamówienia

Częściowy remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei nr 3 w Brzezinach.

Zakres prac obejmuje:

1/ częściową wymianę obróbek blacharskich budynku frontowego,

2/ częściową wymianę konstrukcji dachu budynku oficyny

w nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei  nr 3.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto (w tym 8% VAT) za wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, dokonania we własnym zakresie obmiarów i określenia niezbędnych do wykonania robótw uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zestawienie proponowanego do realizacji zakresu robót objętego ceną ryczałtową z wyszczególnieniem poszczególnych elementów.
 4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji robót.
 5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
 6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 listopada 2020 roku.
 7. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części zadania pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 27 sierpnia 2020 roku do godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega, że

 • po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena, okres gwarancji;
 • ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie do 10 dni roboczych od terminu składania ofert.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 36 25

Oświadczenie, oferta i wzór umowy