Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez TBS w Brzezinach Spółka z o. o. wraz z przyległym terenem.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą  w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57  zaprasza do złożenia w terminie do dnia 5 października 2020 roku oferty na:

przeprowadzanie deratyzacji w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez TBS  w Brzezinach Spółka z o.o.  wraz z przyległym terenem.

I. Przedmiot zamówienia

Wykonywanie usługi deratyzacji w nieruchomościach stanowiących własność i zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.

Okres realizacji usługi:  od 15 października 2020 roku do 15 listopada 2022 roku.

Zakres prac obejmuje wykonywanie usługi w nieruchomościach:

 • zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Towarzystwa Budownictwa   Społecznego  w  Brzezinach  Spółka   z  o.wymienionymi w załączniku nr 4 do zaproszenia – wykaz budynków mieszkalnych,
 • Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez TBS w Brzezinach spółka z o.o. wymienionych w załączniku nr 5 do zaproszenia,
 • zarządzanych na podstawie umowy zawartej z innymi podmiotami ,wymienionych w załączniku nr 6 do zaproszenia – wykaz budynków mieszkalnych,
 • Targowiska Miejskiego w Brzezinach przy ul. Lasockich o łącznej powierzchni 0,68 ha– załącznik nr 7 do zaproszenia.

Załączniki stanowią jednocześnie formularz cenowy, który po wypełnieniu stanowić będzie podstawę określenia ceny ryczałtowej brutto za realizację usługi.

II.Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową netto i brutto za jednorazowe wykonanie usługi oraz łączne wynagrodzenie, indywidualnie dla nieruchomości wyszczególnionych w załącznikach obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z aktualną wiedzą oraz obowiązującymi przepisami i normami. Do oferty należy załączyć wypełnione formularze cenowe sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do zaproszenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,zapoznania się z zakresem prac i dokonania we własnym zakresie oceny niezbędnych do wykonania robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 3. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów powstałych przy realizacji usługi, w tym padłych szkodników.
 4. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
 5. Umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 dotyczące nieruchomości wymienionych w załączniku nr 4, nr 6 i nr 7 do zaproszenia zawarte zostaną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o., a dla obiektów wymienionych w załączniku nr 5 – indywidualnie z każdą ze Wspólnot.
 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace obejmującej okres od zakończenia przeprowadzenia czynności deratyzacji w danym wymaganym okresie, do kolejnego okresu przeprowadzania deratyzacji, a po deratyzacji przeprowadzonej od 15 października do 15 listopada 2022 roku – do 15 marca 2023 roku.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 8. Wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia. Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej trzech zrealizowanych lub realizowanych w ostatnich trzech latach usług.

Wskazane jest posiadanie świadectwa „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji” Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji.

Do oferty należy załączyć:

 • wypełnione i podpisane formularze cenowe zgodne z załącznikami nr 4,5,6 i 7 do zaproszenia,
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie deratyzacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zaproszenia,

kserokopię świadectwa „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji” Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji (o ile wykonawca takie posiada).

III. Ocena ofert

Ocena ofert dokonywana będzie łącznie dla całego zadania pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 2. kryteriów merytorycznych, którymi są:

1/ łączna cena ryczałtowa brutto za cały okres  realizacji usługi niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z jej przeprowadzeniem w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania usługi zgodnie z aktualną wiedzą oraz obowiązującymi przepisami i normami

waga 80%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy (oceniane na podstawie złożonych dokumentów (wykazu usług oraz świadectwa) w zakresie od 1 do 5 punktów)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (punkty przyznane ofercie badanej :  punkty oferty o najwyższej ocenie) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 5 października  2020 roku do godz. 14 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Zamawiający zastrzega, że

 • po uzyskaniu oferty, z wykonawcą przeprowadzone mogą zostać negocjacje, po których zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: cena, kompetencje i doświadczenie wykonawcy.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel. 46 874 36 25, 46 874 26 21.

Wzór oświadczenia, oferty, umowy i załączniki