Zaproszenie do składania ofert na remont nawierzchni podwórka nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica nr 7 w Brzezinach

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stanisława Staszica nr 7 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 12) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 12 października 2020 roku oferty na:

I Przedmiot zamówienia

remont nawierzchni podwórka nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica nr 7 w Brzezinach

obejmujący:

 1. wyrównanie nawierzchni podwórka o powierzchni około 300 m 2 z jego wypoziomowaniem i regulacją wpustu burzowego;
 2. ułożenie płyt ażurowych betonowych szarych (o wymiarach 60 cm x 40 cm x 8cm): pod miejsca parkingowe,  pod pojemniki na odpady, wjazd z bramy z dojazdem do miejsc parkingowych i pojemników (ok.100 m2);
 3. utwardzenie terenu – wykonanie opaski z płyt chodnikowych lub wylewki betonowej przy ścianie północnej budynku (szerokość 1,00 m) z dobudowaniem stopnia schodowego do piwnicy;
 4. rozbiórkę drewnianej komórki w narożniku południowo-wschodnim podwórka;
 5. posianie trawy na pozostałym terenie podwórka

zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów we własnym zakresie i przedłożenia uproszczonego kosztorysu lub zestawienia przewidzianych do realizacji prac z ich obmiarem i szkicem proponowanego rozwiązania.

II Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową za wykonanie prac remontowych obejmującą wszystkie koszty związane z jego realizacją.
 2. Podstawą ustalenia ceny musi być kosztorys lub zestawienie przewidzianych do realizacji prac z ich obmiarem.
 3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i sporządzić we własnym zakresie przedmiar robót w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego.
 4. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
 5. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 roku.
 6. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.
 7. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

III Ocena ofert

Ocena ofert dokonana będzie pod względem:

 1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 2. kryteriów:

1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac w zakresie określonym przez zamawiającego, objętym ofertą. Cena musi obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami

waga 60%

z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) x waga

2/ termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin: termin określony w ofercie badanej) x waga

3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)

waga 20%

z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji : najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym, że zamawiający przyjmuje jako maksymalny  okres 60 miesięczny) x waga

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 12 października 2020 roku do godz. 1400 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

UWAGA: do oferty należy załączyć oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

Do udzielania informacji, w szczególności dotyczących zakresu i przedmiarów robót,  udostępniania dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest Barbara Kozłowska – kierownik Działu Zarządzania Majątkiem  tel. 46 874 26 21.

oferta, oświadczenie i wzór umowy

szkic Staszica 7 – załącznik nr 3