Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu wolnego lokalu mieszkalnego Staszica 8C m. 27

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o przeznaczeniu do oddania na zasadach najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 16,58 m² składającego się z: 1 pomieszczenia z wc, oznaczonego numerem 27 znajdującego się  na parterze budynku  położonego przy ul. Staszica nr 8C w Brzezinach.

Lokal wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna stawka czynszu najmu przedmiotowego lokalu wynosi 3,80 zł/m2,co stanowi 63,00zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote) czynszu miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest wnosić na rachunek wynajmującego miesięczne opłaty z tytułu:

  • zaliczek za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków, podlegających rocznemu rozliczeniu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem,
  • opłat za odbiór odpadów naliczanych i pobieranych w kwotach określonych przez Radę Miasta Brzeziny, podlegających przekazaniu do Miasta Brzeziny.

Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony zgodnie z Regulaminem przyznawania lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. na rzecz osób spełniających wymogi określone powołanym Regulaminem.

Wnioski o wynajem lokalu należy złożyć w terminie do 03. 11. 2020 roku do godz. 1400

w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski muszą zawierać wszystkie informacje określone wzorem wniosku, który można pobrać

w  formie  elektronicznej ze  strony TBS  w  Brzezinach spółka  z o.o. lub  w formie  papierowej

w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od  800 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy najmu bez podania przyczyn.

Warunki najmu lokalu mieszkalnego nr 27 przy ul.  Staszica 8C w  Brzezinach

przedmiot najmu:

lokal mieszkalny o numerze 27 o powierzchni użytkowej 16,58 m2 położony w budynku przy ul. Staszica 8C w Brzezinach składający się z:

–  1 pomieszczenia z wc położony na parterze budynku

Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową jakom przyszły najemca zobowiązana będzie do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie:

–   zaopatrzenia w urządzenie grzewcze,

–   wymiany osprzętu instalacji elektrycznej,

–   malowania lokalu.

Powyższe nakłady nie podlegają zwrotowi i rozliczeniu z wynajmującym

  1. Wyłoniony przez Komisję Mieszkaniową przyszły najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w kwocie stanowiącej dwunastokrotność miesięcznego czynszu najmu, tj. 756,00zł, słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć złotych na rachunek bankowy TBS  spółka  z o.o.  nr  54 8781 0006 0040 3364 2000 0020.
  2. Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu, w terminie 7 dni roboczych od daty ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania uprawnienia do zawarcia umowy najmu, będzie zobowiązana zawrzeć z TBS w Brzezinach spółka z o.o. umowę przedwstępną, określającą obowiązki stron przed zawarciem przyrzeczonej umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
  3. Czynsz najmu naliczany będzie od daty określonej w umowie przedwstępnej, a wynajmujący zakreśli 30-dniowy (do 30 dni roboczych) okres, liczony od daty przekazania lokalu przyszłemu najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym, na wykonanie przez najemcę prac określonych w punkcie 3 warunków najmu. Za okres wyznaczony na przygotowanie lokalu do zamieszkania wynajmujący nie pobiera czynszu najmu, zaś opłaty za zużycie wody, ścieki i śmieci pobierane będą zgodnie z ilością osób zgłoszonych do zamieszkania.
  4. Nie dokonanie wpłaty kaucji lub nie podpisanie w wymaganym terminie umowy przedwstępnej najmu lokalu równoznaczne są z odstąpieniem od wniosku o przyznanie prawa najmu lokalu.